De Raad voor het Openbaar Bestuur zoekt drie nieuwe leden

Wegens het verstrijken van de formele zittingsduur van drie raadsleden is per 1 juli 2019 plaats voor nieuwe leden.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een bij wet ingesteld strategisch adviescollege voor de regering en de Staten-Generaal. De Raad adviseert over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur met het oog op het vergroten van de doelmatigheid en doeltreffendheid en met bijzondere aandacht voor de beginselen van de democratische rechtsstaat. Daarnaast adviseert hij ook over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft.

De Raad

De Raad bestaat uit een voorzitter en een vaste kern van acht raadsleden. De leden van de Raad worden door de regering benoemd voor een periode van 4 jaar. De Raad vergadert elke tweede donderdag van de maand om adviezen in wording te bespreken en vast te stellen. De raadswerkzaamheden nemen gemiddeld een dagdeel per week in beslag waarvoor de leden van de Raad een maandelijkse vergoeding ontvangen.

De raadsleden

Raadsleden worden geacht op basis van specifieke politiek-bestuurlijke ervaring en/of wetenschappelijke deskundigheid een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de adviezen van de Raad. Ook wordt van hen verwacht dat zij deze naar buiten toe kunnen presenteren en toelichten.

We hebben nu plek voor raadsleden met in ieder geval de volgende competenties en ervaring:

  • Een sociale wetenschapper op het gebied van bijvoorbeeld politicologie, bestuurskunde, sociologie en/of communicatie;
  • Een specialist op het terrein van de financiële verhoudingen. Dat specialisme kan zijn ingegeven vanuit een wetenschappelijke discipline of anders via opgedane bestuurlijke of ambtelijke ervaring, bijvoorbeeld een jurist met financiële kennis en/of ervaring;
  • Een actieve politieke bestuurder met een aantoonbaar sterk analytisch profiel.

Gevraagd

  • aantoonbare affiniteit met en kennis van het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau;
  • ruime ervaring in of met onderzoek naar politiek en openbaar bestuur, bijvoorbeeld als adviseur, bestuurder, commentator, journalist, politicus of wetenschapper;
  • aantoonbare affiniteit met of ruime ervaring in en kennis van financiële verhoudingen;
  • analytisch sterk, breed georiënteerd, innovatief met verrassende en stevig onderbouwde ideeën;
  • geïnteresseerd in dialoog, goede luisteraar, teamspeler, verbinder en communicatief sterk.

Werving en selectie

Bij de werving en selectie streven wij naar een divers samengestelde Raad in termen van politieke kleur, man/vrouw, deskundigheid, wetenschap/praktijk en culturele achtergrond.

Meer informatie over deze vacatures is verkrijgbaar bij de secretaris van de Raad, de heer Rien Fraanje, telefoon 070 – 426 75 40.

Uw interesse voor deze functie kunt u tot en met donderdag 18 april 2019 kenbaar maken door een brief en cv te sturen aan:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. de secretaris van de Raad voor het Openbaar Bestuur
drs. M.J. Fraanje
info@raadopenbaarbestuur.nl

s2Member®