H.A. Brasz scriptieprijs

De H.A. Brasz scriptieprijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bestuurskundige scriptie van Nederland. De prijs bestaat uit een geldbedrag. De uitreiking geschiedt tijdens het jaarlijkse Landelijke Congres der Bestuurskunde (LCB).

Over de naamgever

De prijs is vernoemd naar hoogleraar Hendriekus Andries Brasz (1923-2015) voor zijn verdiensten voor de bestuurskunde in Nederland. Prof. dr. Henk Brasz was emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een van de grondleggers van de bestuurskunde in Nederland.

Prijswinnaars

2009: Mary Kearney, Vrije Universiteit Amsterdam

2010: Christophe Ossege, Universiteit Utrecht

2011: Tanachia Ahikali, Erasmus Universiteit Rotterdam

2012: Peter Coolen, Radboud Universiteit Nijmegen

2013: Nina Straathof, Universiteit Leiden en Robert van Putten, Vrije Universiteit Amsterdam

2014: Lavinia Cadar, Universiteit Utrecht

2017: Joanne Langkamp, Universiteit Leiden

2018: Luuk Feijt, Radboud Universiteit Nijmegen en Tom Johnson, Erasmus Universiteit Rotterdam

2019: Lisa van DijkUniversity of Twente Enschede en Jan-Luuk Hoff, Universiteit Utrecht

2020: Maxime Dekkers, Universiteit Utrecht

2021: Esther Nieuwenhuizen, Universiteit Utrecht

2022: Rico Herzog, TU Delft

Statuut voor de H.A. Brasz scriptieprijs
Artikel 1 Algemene bepalingen
 1. Onder VB wordt verstaan: de Vereniging voor Bestuurskunde, vertegen­woor­digd door het bestuur.
 2. Verwijzingen in dit statuut naar Nederland betreffen het volledige Nederlandse taalgebied.
Artikel 2 Naam en financiele grondslag
 1. De prijs is ingesteld door de VB.
 2. De prijs ten bedrage van 750 euro wordt ter beschikking gesteld door de VB.
 3. Alle kosten die verbonden zijn aan het toekennen en uitreiken van deze prijs worden gedragen door de VB.
Artikel 3 Doel
 1. Deze prijs wordt uitgereikt aan die persooon die volgens het oordeel van de jury de beste scriptie op het terrein van de bestuurskunde in Neder­land heeft/hebben geschreven in het jaar voorafgaand aan de uitreiking.
 2. De prijs is bedoeld om wetenschappelijke geschriften meer kenbaar te maken aan een groot publiek en om studenten te stimuleren in hun onderzoek van en voor de bestuurskundige praktijk.
Artikel 4 Termijnen

De prijs wordt in principe elk jaar aan één persoon toegekend. Bij gebrek aan kandidaten en/of een meerderheidsoordeel van de jury kan besloten worden om niet tot uitreiking over te gaan.

Artikel 5 Voorwaarden voor toekenning
 1. De VB stelt een jury in die tot taak zal hebben een voordracht te doen aan de VB tot toekenning van de prijs.
 2. De jury stelt hiertoe zelf criteria op, conform artikel 3, die vervolgens ter goed­keuring worden voorgelegd aan de VB.
Artikel 6 De jury
 1. De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers uit alle wetenschappelijke opleidingen in de bestuurskunde in Nederland, uit wiens midden zij zelf een voorzitter kiezen.
 2. De leden van de jury worden benoemd door de VB voor een periode van drie jaar, die maximaal twee maal verlengd kan worden.
 3. Kandidaten voor de jury kunnen worden voorgedragen door de VB, door de kringen van de VB, en door Nederlandse opleidingen voor bestuurskundigen.
Artikel 7 Beraadslagingen van de jury
 1. De VB zorgt dat er via verschillende media voor dat er bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van deze prijs en de mogelijkheid tot voordracht van kandidaten aan de jury.
 2. Een voordracht van kandidaten voor de prijs kan worden gedaan door de VB, door Nederlandse opleidingen voor bestuurs­kun­dig­en, en door de jury zelf.
Artikel 8 Rapportage door de jury aan VB
 1. De jury komt minimaal eens per jaar bijeen om de voorgedragen kandidaten te bespreken.
 2. De jury beslist zelf over de gang van zaken tijdens haar beraadslagingen.
 3. De jury rapporteert jaarlijks in een kort verslag aan de VB over het aantal beraadslagingen en het aantal besproken kandidaten.
 4. Een voordracht van een kandidaat voor de prijs kan alleen worden gedaan, indien dit door de meerderheid van de jury wordt gesteund.
 5. Een voordracht voor een prijswinnaar wordt, met inachtneming van de privacy van de kandidaat, kenbaar gemaakt aan de VB.
Artikel 9 Toekenning

Na ontvangst van de voordracht van een kandidaat, kent het bestuur de prijs toe.

Artikel 10 Overhandiging van de prijs
 1. De prijs wordt overhandigd tijdens een bijeenkomst die wordt georganiseerd of ondersteund door de VB.
 2. De prijs wordt namens de VB overhandigd door of uit naam van de voorzitter van de jury.
 1. Bij de overhandiging wordt het jury rapport bekend gemaakt.
 2. De VB zorgt dat er via verschillende media bekendheid wordt gegeven aan de toekenning en uitreiking van de prijs, inclusief het jury rapport.
Artikel 11 Uitzonderingen

In die gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de VB.

s2Member®