Bestuur

Marlies Honingh

Marlies Honingh

Voorzitter

Over Marlies

Marlies Honingh is universitair hoofddocent bij de vakgroep bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Zij is een maatschappelijk betrokken onderzoeker die multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek doet dat niet alleen wetenschappelijk vernieuwend maar vooral ook maatschappelijk betekenisvol is. Centrale thema’s in haar werk zijn; maatschappelijke democratie, governance in het onderwijs en co-productie.

Marlies is mede-oprichter van het interfacultaire onderzoeksnetwerk ‘Sustainable Democracy’ van de Radboud Universiteit, voorzitter van de Evaluatie en Monitoringcommissie van de vereniging toezichthouders in onderwijs en de kinderopvang en voorzitter van de programmaraad Werken in het Onderwijs van NRO.

Eerder was zij lid van de geschillenadviescommissie van het CvB van de Radboud Universiteit en de Monitorcommissie goed bestuur PO. Zij studeerde aan de Universiteit Leiden, promoveerde aan de UVA en is sinds 2008 aan de Radboud Universiteit verbonden.

Sinds het begin van dit millennium is zij lid van de VB. Binnen de VB was zij lid van de jury van de L.P. van de Spiegelprijs en zij vormde samen met Tom Overmans en Mirko Noordegraaf de redactie van de jubileumbundel voor het vijftigjarig bestaan van de VB.

 

Voor nader contact:
Marlies.honingh@ru.nl

Duco Bannink

Duco Bannink

Algemeen bestuurslid

Over Duco

Dr. Duco Bannink is universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich bezig met de gecombineerde problematiek van beleidsintegratie en beleidsimplementatie. We hebben in Nederland grote decentralisatiebewegingen gezien op een aantal terreinen. Sociaal beleid en gezondheidsbeleid vallen daarbij meteen op, maar in de (recent opnieuw uitgestelde) Omgevingswet zien we een soortgelijke beweging. Het idee is dat we beter in staat zijn om verschillende beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen als we de uitvoering van beleid dichter bij de burger organiseren: decentrale beleidsimplementatie versterkt beleidsintegratie. De vraag is of die beleidstheorie wel klopt. Bannink richt zijn onderzoek en onderwijs op die vraag. Hij schreef onder meer ‘Het Probleem Samenwerken,’ samen met Hans Bosselaar, en ‘Besturen Zonder Wij’ over deze problematiek.

Henrico van Roekel

Henrico van Roekel

Algemeen bestuurslid

Over Henrico

Henrico van Roekel is promovendus aan de Universiteit Utrecht, bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij werkt daar aan zijn onderzoek over hoe het welzijn van zorgmedewerkers beïnvloed wordt, en verbeterd kan worden, door leiderschap. Dit onderzoek voert hij uit in opdracht van Stichting IZZ, een collectief van Nederlandse zorgmedewerkers met 410.000 leden. Hiervoor behaalde hij zijn bachelor in bestuurs- en organisatiewetenschap alsmede de researchmaster aan hetzelfde departement. Tijdens zijn studie voerde hij onder andere onderzoek uit voor Gemeente Utrecht, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Coen Klein Hofmeijer

Coen Klein Hofmeijer

Landelijk Congres der Bestuurskunde

Over Coen

Ik ben Coen Klein Hofmeijer, 23 jaar, vierdejaars bestuurskunde student aan Tilburg University en tevens beoogd voorzitter van het LCB 2024. Als bestuurskunde student geloof ik heel erg in de connecties die wij als bestuurskundigen met elkaar moeten vormen, om zo kennis te delen en te sparren over alle beleidstechnische kwesties die er de komende decennia ons te wachten staan. Het LCB is een uitgelezen kans om met elkaar te netwerken en kennis met elkaar te delen. Daarom kijk ik ook erg uit om met ons bestuur een bijdrage te leveren aan deze jaarlijkse traditie.

 

Peggy Hurkmans

Peggy Hurkmans

Vice-voorzitter

Over Peggy

Drs. Peggy Hurkmans studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en bestuurskunde in Rotterdam. Sinds april 2016 is zij gemeentesecretaris in Heeze-Leende, een kleine gemeente in Zuidoost Brabant.

Zij begon haar carrière in het bedrijfsleven, maar maakte al snel de overstap naar de lokale overheid. Dat was in 2001, toen zij bij de gemeente Eindhoven in de stedelijke vernieuwing begon. Na een korte uitstap als interim-manager startte zij in 2009 bij de gemeente Heeze-Leende als afdelingsmanager en vanuit die functie groeide zij door naar haar huidige functie als gemeentesecretaris. Vanuit haar rol als gemeentesecretaris is zij ook lid van de Directieraad van de Gemeenschappelijke Regeling A2-gemeenten, waarin de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende alle bedrijfsvoeringstaken hebben ondergebracht.

Haar keuze voor de lokale overheid wordt ingegeven door haar passie om een bijdrage te leveren aan gemeenschappen. Het snijvlak tussen complexe maatschappelijke opgaven, een lokale overheid die dicht bij de burger wenst te staan en de vraagstukken die dat opwerpt, blijven haar boeien.

Als eindverantwoordelijke bij een kleine gemeente weet ze als geen ander wat het betekent om met een compacte organisatie de maatschappelijke opgaven op te kunnen pakken en zorg te dragen voor een goede  dienstverlening dicht bij de burger.

Naast haar werk als gemeentesecretaris is zij onder andere ook actief als bestuurslid bij de Stichting Eindhoven Vitaal en algemeen bestuurslid bij de Vereniging voor gemeentesecretarissen (VGS).

Myrthe van Delden

Myrthe van Delden

Algemeen bestuurslid

Over Myrthe

Myrthe van Delden is als manager innovatie en senior onderzoeker verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en rondde haar master Management of Governance Networks af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een onderzoek naar de invloed van nudging op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als onderzoeker bij de NSOB verricht ze onderzoek naar diverse thema’s binnen het openbaar bestuur, specifiek naar de samenwerking tussen overheden, signalerend vermogen en signaalmanagement, de aanpak van complexe opgaven, strategieontwikkeling en lerende evaluaties voor overheden.

Jan-Herman de Baas

Jan-Herman de Baas

Algemeen Bestuurslid

Over Jan-Herman

Jan Herman de Baas is sinds 2021 gemeentesecretaris van Arnhem. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris in Doetinchem, Almelo, Venray en Dordrecht en provinciesecretaris van Zuid-Holland en Utrecht. Hij is ook secretaris van de Drechtsteden geweest, kwartiermaker voor de Regio Arnhem-Nijmegen en Algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Jan Herman schreef verschillende bestuurskundige boeken, waaronder ‘Bestuurskunde in Hoofdlijnen’ en ‘Voorbij de eeuw van bureaucratie’ en heeft 15 jaar college gegeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Jan Herman is ook bestuurslid bij de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM); voorzitter van de Adviesraad Bestuurskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Kring van Gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten.

 

Marc Visser

Marc Visser

Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde verenigingen (LOB)

Over Marc

Mijn naam is Marc Visser, voorzitter van het 29ste bestuur van het Landelijk Bestuurskundig Overleg (LOB). Naast mijn studie Bestuurskunde (Universiteit Leiden) heb ik altijd veel plezier gehad in het deelnemen aan extracurriculaire activiteiten. Zo ben ik drie jaar onderdeel geweest van de Bestuurskundige Berichten, een semiwetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door de Bestuurskundige Interfacultaire Vereniging (BIL), en heb ik deelgenomen aan verschillende lezingen, reizen en activiteiten. Dit jaar zetten mijn bestuursleden en ik ons in om samenwerking tussen verenigingen en koepelorganisaties te versterken. 

 

Tom Overmans

Tom Overmans

Secretaris

Over Tom

Sinds 2014 is Tom Overmans werkzaam als universitair docent bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft hij zo’n tien jaar gewerkt in het openbaar bestuur. Eerst als trainee bij het Ministerie van Financiën, later als organisatieadviseur bij Hiemstra & De Vries.

Tom opereert op het snijvlak van wetenschap en praktijk en gelooft dat verbinding verrijkend is voor beide werelden. Hij geeft de praktijk een nadrukkelijke plek in zijn onderwijs en is veelvuldig als academisch adviseur te vinden in publieke organisaties, recent bijvoorbeeld als projectleider van de evaluatie van de organisatieontwikkeling van de gemeente Amsterdam.

Inhoudelijk combineert Tom de vakgebieden Public Management en Public Finance. Zijn promotieonderzoek gaat over vernieuwende bezuinigingsstrategieën in de lokale overheid. Tom is een van de trekkers van het IRSPM panel over publiek financieel management en publiceerde de afgelopen jaren meermaals in wetenschappelijke journals, boeken en tijdschriften. In 2017 is Tom door de USBO studenten verkozen tot docent van het jaar, en in 2018 was hij een van de drie genomineerden voor de UU Docenttalent award.

Marcel van Bijnen

Marcel van Bijnen

Algemeen bestuurslid

Over Marcel

Marcel van Bijnen is sinds januari 2023 provincie-secretaris, algemeen directeur bij de provincie Zuid-Holland. Voorheen werkzaam bij de provincie Nood-Brabant. Daarvoor is hij ondermeer werkzaam geweest bij de Drechtsteden, de gemeente Barendrecht en de gemeente Zwijndrecht. Van Bijnen heeft bestuurskunde gestuurd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is naast zijn huidge functie als provinciesecretaris ook werkzaam als voorzitter van de Raad van Commissarissen Rabobank Merwestroom en lid van de Raad van Toezicht ACE intersectoraal HR-Platform.

Elena Bondarouk

Elena Bondarouk

Algemeen bestuurslid

Over Elena

Dr. Elena Bondarouk is universitair docent bestuurskunde aan de Leiden Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de drijvende krachten achter de gedifferentieerde implementatie van EU-milieubeleid op decentraal niveau. Zij onderzoekt hoe participatory en multi-level governance de beleidsimplementatie en het bereiken van doelen op lokaal niveau beïnvloedt. Zij is vooral geïnteresseerd in natuurlijke experimenten waarbij zij onderzoekt hoe verschillende beleidsregelingen verschillende resultaten opleveren. Zo leidt ze verschillende onderzoeksprojecten waarbij de implementatie van luchtkwaliteitsbeleid op lokaal niveau in Nederland, Duitsland, Zweden, Frankrijk en Hongarije onder de loep genomen wordt. Hierbij spelen de beleidsnarratieven, mix van beleidsinstrumenten, interbestuurlijke coördinatie en samenwerking een belangrijke rol. Haar onderwijsactiviteiten draaien om governance van circulaire economie, beleidsanalyse, agendavorming en beleidsimplementatie.

 

Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Penningmeester

Over Johan

Johan de Kruijf is universitair docent bestuurskunde en zelfstandig adviseur/ toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op het thema aansturing van zelfstandige bestuursorganen, waarbij de centrale vraag is of bekostiging en toezichtstructuren met elkaar in evenwicht zijn. Meer recent ligt de aandacht bij risico en financieringsvraagstukken in het lokaal bestuur en schrijft hij blogs op www.riskcompliance.nl

Warda Belabas

Warda Belabas

Algemeen Bestuurslid

Over Warda

Dr. Warda Belabas is bestuurskundige en als Assistant Professor verbonden aan de Department of Public Administration and Sociology (DPAS). Haar onderzoek raakt aan vraagstukken rondom diversiteit, integratie, identiteit en beleid en governance. Van 2014-2020 is zij tevens als senior network officer verbonden geweest aan het academische netwerk IMISCOE. Haar werk raakt aan de praktijk van lokaal bestuur, en daarom werkt zij in haar onderzoek samen met steden als Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

Jasper Gruiters

Jasper Gruiters

Algemeen bestuurslid

Over Jasper

Jasper Gruiters is bestuursadviseur bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Jasper studeerde European Governance aan USBO (Universiteit Utrecht) en internationale territoriale studies in Brno (Masaryk Universiteit, Tsjechië). Sinds 2015 is Jasper actief voor de Vereniging voor Bestuurskunde, vanaf november 2017 als bestuurslid.

Karin van Boetzelaer

Karin van Boetzelaer

Algemeen Bestuurslid

Over Karin

Karin van Boetzelaer is raadadviseur bij het Kabinet Minister-President van het ministerie van Algemene Zaken. Hier adviseert ze de Minister-President op het beleidsterrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede op het beleidsterrein van Financiën. Daarvoor heeft Karin in verschillende (leidinggevende) functies binnen de Rijksoverheid gewerkt, onder andere bij het ministerie van SZW en BZK. Karin studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de USBO.

 

Scott Douglas

Scott Douglas

Algemeen bestuurslid

Over Scott

Scott Douglas is bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht en directeur Rekenkamer Almere. Hij onderzoekt succesvolle samenwerking rond onmogelijke problemen.

Concreet wil Scott de prestaties van samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verbeteren bij de aanpak van complexe problemen als laaggeletterdheid, radicalisering, kindermishandeling en overgewicht. Hij publiceerde onder andere in Public Administration Review, Public Management Review en Bestuurskunde.

Scott Douglas combineert onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact door innovatieve projecten te leiden waarin academici, studenten en praktijkmensen samenwerken. Zo bouwde samen met Stichting Lezen en Schrijven een instrument voor netwerkevaluaties dat in meer dan 35 gemeenten is toegepast. En leidde hij meerdere interactieve evaluaties rond de lokale aanpak van radicalisering.

Hij is mede-oprichter van het interdisciplinaire onderzoekshub Security in Open Societies, co-voorzitter van het Performance panel van de European Group on Public Administration en verkozen als lid van De Jonge Akademie van Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen.

 

Seeta Autar

Seeta Autar

Secretariaat

Over Seeta

Seeta Autar is sinds 2020 projectmanager bij het Ethics of Socially Disruptive Technologies (ESDiT) programma bij de vakgroep Filosofie aan de Universiteit Twente. ESDiT is een zwaartekrachtprogramma gefinancierd door NWO. Als projectmanager is zij belast met het bureaumanagement van het programma. Daarnaast organiseert en coördineert zij de nationale en internationale conferenties en bijeenkomsten van het consortium.

Hiervoor heeft ze ruim 32 jaar voor Bestuurskunde gewerkt. Van 2013-2020 was ze bureaumanager van Netherlands Institute of Governance (NIG). Zij is ook secretaris van de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). EAPAA is een non-profit accrediteringsorgaan die bestuurskunde en aanverwante Bachelor/Master/PhD programma’s accrediteert.

Marcel Boogers

Marcel Boogers

Algemeen Bestuurslid

Over Marcel

Prof. dr. Marcel Boogers is sinds 3 april bijzonder hoogleraar Democratie en Transitie bij de USBO te Utrecht. Marcel Boogers is onderzoeker bij bureau Necker, waar hij zich bezighoudt met onderzoek en advies op het gebied van lokale en regionale democratie. De afgelopen jaren was Marcel Boogers als hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur verbonden aan Universiteit Twente. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en hoofdredacteur van het tijdschrift Bestuurswetenschappen. Daarvoor was hij verbonden aan de Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht. Recentelijk was hij betrokken bij onderzoek naar de lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en bij het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 (in samenwerking met USBO en het SCP).

 

Brenda Vermeeren

Brenda Vermeeren

Algemeen Bestuurslid

Over Brenda

Dr. Brenda Vermeeren is werkzaam als universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast is zij werkzaam als adviseur bij het ICTU-programma InternetSpiegel – een programma dat werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij doet wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek naar de relatie tussen HRM en prestaties van publieke organisaties waarbij zij in het bijzonder aandacht heeft voor de rol van medewerkers en leidinggevenden. Een belangrijke drijfveer in haar werk is het leggen van verbinding tussen wetenschap en (beleids)praktijk. Daarnaast geeft zij met veel plezier colleges binnen de Masterspecialisatie Management van HR en Verandering en is zij programmamanager van de bachelor Bestuurskunde van de EUR. Sinds 2013 is zij lid van de jury van de Vereniging voor Bestuurskunde Brasz-scriptieprijs en in 2018 is zij daarnaast aangesteld als algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.

Tynke Schepers

Tynke Schepers

Secretariaat

Over Tynke

Tynke Schepers is promovenda aan de Universiteit van Tilburg, bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society. Zij werkt hier aan haar onderzoek naar het gebruik van algoritmes binnen publieke sector organisaties, en hoe deze via verschillende governance-structuren op een verantwoordelijke manier ingezet kunnen worden. Tynke heeft een BSc in Bestuurskunde van de Universiteit van Tilburg, een MA in Economic History and Policy van de Universiteit van Glasgow, en een MSc in Philosophy of Science, Technology, and Society van de Universiteit Twente.

s2Member®