Statuut voor de Laurens Pieter van de Spiegel prijs van de Vereniging voor Bestuurskunde

 

Artikel 1 Algemene bepalingen
 1. Onder VB wordt verstaan: de Vereniging voor Bestuurskunde, vertegen­woor­digd door het bestuur.
 2. Verwijzingen in dit statuut naar Nederland betreffen het volledige Nederlandse taalgebied.
Artikel 2 Naam en financiële grondslag
 1. De prijs is ingesteld door de VB.
 2. Alle kosten die verbonden zijn aan het toekennen en uitreiken van deze prijs worden gedragen door de VB.
Artikel 3 Doel
 1. Deze prijs is bedoeld als eerbetoon aan een persoon uit de wetenschap of de praktijk van het Nederlandse openbaar bestuur die een brug heeft geslagen tussen de bestuurskunde en het openbaar bestuur en als zodanig een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het openbaar bestuur en/of de bestuurskunde.
 2. De prijs wordt niet toegekend voor een eenmalige activiteit, maar voor een geheel oevre van bestuurskundige geschriften, of een verdienstelijke loopbaan in het openbaar bestuur, die voldoet aan de criteria onder a.
Artikel 4 Termijnen

De prijs wordt in principe eens in de drie jaar aan één persoon toegekend.

Artikel 5 Voorwaarden voor toekenning
 1. De VB stelt een jury in die tot taak zal hebben een voordracht te doen aan de VB tot toekenning van de prijs.
 2. De jury stelt hiertoe zelf criteria op, conform artikel 3, die vervolgens ter goed­keuring worden voorgelegd aan de VB.
Artikel 6 De jury
 1. De jury is samengesteld uit drie tot vijf onafhankelijke deskundigen, uit wiens midden zij zelf een voorzitter kiezen.
 2. De leden van de jury worden benoemd door de VB voor een periode van drie jaar, die maximaal twee maal verlengd kan worden.
 3. Kandidaten voor de jury kunnen worden voorgedragen door zittende juryleden, de VB, door de kringen van de VB, en door Nederlandse opleidingen voor bestuurskundigen.
Artikel 7 Beraadslagingen van de jury
 1. De VB zorgt dat er via verschillende media voor dat er bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van deze prijs en de mogelijkheid tot voordracht van kandidaten aan de jury.
 2. Een voordracht van kandidaten voor de prijs kan worden gedaan door de VB, door de kringen van de VB, door Nederlandse opleidingen voor bestuurs­kun­dig­en, door derden en door de jury zelf.
Artikel 8 Rapportage door de jury aan VB
 1. De jury komt in het jaar dat een prijs uitgereikt wordt minimaal een maal bijeen om de voorgedragen kandidaten te bespreken.
 2. De jury beslist zelf over de gang van zaken tijdens haar beraadslagingen.
 3. Een voordracht van een kandidaat voor de prijs kan alleen worden gedaan, indien dit door de meerderheid van de jury wordt gesteund.
 4. Een voordracht voor een prijswinnaar wordt, met inachtneming van de privacy van de kandidaat, kenbaar gemaakt aan de VB.
Artikel 9 Toekenning

Na ontvangst van de voordracht van een kandidaat, kent het bestuur de prijs toe.

Artikel 10 Overhandiging van de prijs
 1. De prijs wordt overhandigd tijdens een bijeenkomst die wordt georganiseerd door of vanwege de VB.
 2. De prijs wordt namens de VB overhandigd door of uit naam van de voorzitter van de jury.
 3. Bij de overhandiging wordt het jury rapport bekend gemaakt.
 4. De VB zorgt dat er via verschillende media bekendheid wordt gegeven aan de toekenning en uitreiking van de prijs, inclusief het jury rapport.
Artikel 11 Uitzonderingen

In die gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de VB.

s2Member®