Provincies en waterschappen in de schijnwerpers

In aanloop naar de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2023 organiseert de Vereniging Bestuurskunde een serie korte onlinecolleges waarin onderzoekers hun licht laten schijnen op verschillende actuele aspecten van provinciebestuur en waterschappen. 

Wat zijn voor provincies de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren? Hoe politiek is het dijkonderhoud, polderbeheer en andere waterschapstaken? Wat staat er bij de provinciale- en waterschapsverkiezingen op het spel?

De bestuurslaag van de provincie - prof.mr. Hansko Broeksteeg

Hansko Broeksteeg, hoogleraar Staatsrecht, kijkt naar de bestuurslaag van de provincie. Hoe komt de provincie aan haar taken, wat is de verhouding tussen het Rijk en de provincie en hoe komt de provincie aan haar financiën?

Europa en de provincies en waterschappen - dr. Mendeltje van Keulen

Vandaag de rol van de Europese Unie op de provincies en de waterschappen door Mendeltje van Keulen. Van Keulen leidt als lector (praktijkprofessor) de onderzoeksgroep EU Impact Hub aan De Haagse Hogeschool. Sinds 2020 is ze tevens gastonderzoeker bij de onafhankelijke directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verkiezingen voor de Provinciale Staten - Prof.dr. Arjen Schep

Prof.dr. Arjen Schep, hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden aan de Erasmus School of Law, vertelt in deze korte lezing over provinciale verkiezingen en stelt de vraag: onbekend maakt onbemind?

Bestaansrecht en de bestuurssamenstelling van de waterschappen - Prof.dr. Sander Meijerink

Prof.dr. Sander Meijerink, hoogleraar water governance aan de Radboud Universiteit, vertelt in deze korte lezing over het bestaansrecht en de bestuurssamenstelling van de waterschappen.

De invloed van de vertegenwoordigers - Dr. Hans Vollaard

Provincies en waterschappen zijn tamelijk onbekend. Toch mogen we ervoor gaan stemmen. Dat is de aanleiding geweest voor Harmen Binnema en Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) de democratische kwaliteit van provincies en waterschappen te onderzoeken. Daarbij zijn burgerinvloed (kunnen inwoners en hun vertegenwoordigers effectief invloed uitoefenen op de besluitvorming) en bestuurlijke slagvaardigheid (kan besturen leveren wat inwoners en hun vertegenwoordigers wensen) de twee toetsstenen. Deze kennisclip richt zich op de invloed van de vertegenwoordigers: de algemene besturen van waterschappen en de Provinciale Staten. Zijn die in staat om de beleidskoers te bepalen en het dagelijks bestuur dan wel de Gedeputeerde Staten bij de les te houden? De nu beschikbare gegevens laten zien dat er democratisch nog heel wat werk aan de winkel is voor de vertegenwoordigers. Dr. Hans Vollaard legt dat uit in deze kennisclip.

Wat staat er op het spel bij de waterschapsverkiezingen? - Prof. dr. Marcel Boogers -

Het waterschap is een functioneel bestuur dat zich primair richt op dijken, de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwaterpeil.  Het waren eerst kleine polderbesturen waarin vooral landbouwers gezamenlijk waterbeheerstaken ter hand namen. Om die reden hebben waterschappen altijd wat in de politiek-bestuurlijke luwte geopereerd. Prof. dr. Marcel Boogers laat in de eerste VB-lezing rond de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen zien dat dit inmiddels flink aan het veranderen is. Waterschappen worden steeds politieker, al moeten waterschapsbestuurders daar vaak wel nog aan wennen. Wat staat er op het spel bij de waterschapsverkiezingen?

s2Member®