G.A. van Poeljeprijs

 

Gerrit Abraham van Poelje (1884 – 1976) was één van de grondleggers van de Nederlandse Bestuurskunde. Hij betrok in 1928 de eerste leerstoel in de Bestuurskunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Zijn naam is gegeven aan de gerenommeerde VB-prijs voor de beste dissertatie die in een bepaald jaar verdedigd is.

Hieronder een foto van de Penning voor de winnaars van de prijs en een beschrijving van van Poelje uit het boek 'Ambtenaren!'.

 

Een foto van de Penning voor de winnaars van de prijs en een beschrijving van van Poelje uit het boek 'Ambtenaren!

Bekijk de lijst van winnaars van de G.A. van Poeljeprijs en het statuut van de G.A. van Poeljeprijs

Prijswinnaars G.A. van Poelje Prijs

1977:   drs. A.F.A. Korsten en drs. J.A. Kropman (Instituut voor Toegepaste Sociologie); Participatie en politiek. Verslag van een onderzoek naar effekten van inspraak bij de streekplanontwikkeling voor Midden-Gelderland (ITS, Nijmegen).

1978:   geen prijswinnaar.

1979:   dr. E.M.H. Hirsch Ballin (UvA); Publiek recht en beleid. Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (diss., Samsom, Alphen aan den Rijn).

1980:   prof.dr. G. Kuypers (VU); Beginselen van beleidsontwikkeling (Coutinho, Muiderberg).

1981:   Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst ('Commissie-Vonhoff'); haar gehele werk.

1982:   geen prijswinnaar.

1983:   dr. J.Th.A. Bressers (TH Twente); Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid. Een bestuurskundig onderzoek (diss., VUGA, 's-Gravenhage).

R. Hoppe (VU); Economische Zaken schrijft een nota. Een onderzoek naar beleidsontwikkeling en besluitvorming bij nonincrementeel beleid (diss., VU Boekhandel/Uitgeverij, Amsterdam).

J.A.M. Maarse (TH Twente); Uitvoering en effecten van arbeidsmarktbeleid. Een bestuurskundig onderzoek naar het aanvullende werkgelegenheidsbeleid (diss., TH Twente, Enschede).

1984:   geen prijswinnaar.

1985:   prof.dr. J. Kastelein (UvA/PTT); Modulair organiseren doorgelicht (Wolters-Noordhoff, Groningen).

1986:   dr. A.M.J. van Groenendael (KU Nijmegen); Dilemma's van regelgeving. De regularisatie van illegale buitenlandse werknemers 1975-1985 (diss., Samsom H.D. Tjeenk Willink/NCB, Alphen aan den Rijn).

1987:   geen prijswinnaar.

1988:   dr. J. Toirkens (NRC Handelsblad); Schijn en werkelijkheid van het bezuinigingsbeleid 1975-1986 (diss., Kluwer, Deventer).

1989:   dr. P.H.A. Frissen (KU Brabant); Bureaucratische cultuur en informatisering. Een studie naar de betekenis van informatisering voor de cultuur van een overheidsorganisatie (diss., Sdu Uitgeverij, 's-Gravenhage).

I.M.A.M. Pröpper (UT); Argumentatie en machtsuitoefening in onderzoek en beleid. Evaluatie-onderzoek naar de Wet Investeringsrekening en het gebruik ervan in het beleidsproces (diss., UT, Enschede).

1990:   mr. M.A.P. Bovens (RU Leiden); Verantwoordelijkheid en organisatie. Beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid (diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle).

P. 't Hart (RU Leiden); Groupthink in Government. A study of small groups and policy failure (diss., Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse).

1991:   prof.dr. A. Hoogerwerf (UT); voor zijn gehele bestuurskundige werk.

1992:   geen prijswinnaar.

1993:   dr. O. van Heffen (UT); Beleidsontwerp, resultaat en omgeving. De problematiek van randgroepjongeren in zeven Nederlandse gemeenten (diss., UT, Enschede).

dr. C.J.A.M. Termeer (Erasmus Universiteit); Dynamiek en inertie rondom mestbeleid. Een studie naar veranderingsprocessen in het varkenhouderijnetwerk (diss., VUGA, 's-Gravenhage).

1994:   dr. A. Zuurmond (Erasmus Universiteit); De infocratie. Een theoretische en empirische oriëntatie op Weber's ideaaltype in het informatietijdperk (diss., Phaedrus, 's-Gravenhage).

1995:   geen prijswinnaar.

1996:   dr. R. Torenvlied (UvA/VU); Besluiten in uitvoering. Theorieën over beleidsuitvoering modelmatig getoetst op sociale vernieuwing in drie gemeenten (diss., Thesis Publishers, Amsterdam).

1997:   dr. W.B.H.J. van de Donk (KU Brabant); De arena in schema. Een verkenning van de betekenis van informatisering voor beleid en politiek inzake de verdeling van middelen onder verzorgingshuizen (diss., Koninklijke Vermande, Lelystad).

1998:   geen prijswinnaar.

1999:     dr. E. van der Torre (Universiteit Leiden, Crisis Onderzoek Team); Politiewerk (diss. Samsom, Alphen).

2000:     dr. M. Noordegraaf (Universiteit Utrecht); Attention! – work and behavior of public managers amidst ambiguity, Eburon, Delft, 2000 (diss. EUR).

2001:     dr. T. Brandsen (Universiteit van Tilburg); A Wilderness of Mirrors: Quasi- Markets, Housing and the Welfare State (diss.)

2002:     dr. D. Huitema (Vrije Universiteit); Hazardous decisions. Hazardous waste facility sitting in the UK, Netherlands ans Canada: instutions ans discourse. (diss.)

2003:     dr. E. Versluis (Universiteit Utrecht); Eforcement Matters, Enforcement and Compliance of European Directives in Four Member States

2004:     dr. S. Kuipers (Universiteit Leiden); Cast in Concrete? The Institutional Dynamics of Belgian and Dutsch Social Policy Reform.

2005:     dr. J.J. Koffijberg MPA (Nicis Institute); Getijden van Beleid: omslagpunten in de Volkshuisvesting.

2006:     dr. W.L. Tiemeijer (WRR); Het geheim van de burger. Over staat en opinieonderzoek.

2007:      dr. J.K. Helderman (Radboud Universiteit Nijmegen, promotie Erasmus Universiteit Rotterdam); Bringing the Market Back in: Institutional complementary and hierarchy in Dutch Housing and healthcare

dr. M. Keading (EIPA Maastricht, promotie Universiteit Leiden); Better Regultaion in the European Union: lost in translation or full steam ahead? The transportation of EU transport directives across member states.

2008:       dr. T. Delreux, (KU Leuven); The European Union negotiates multilateral environmental agreements: An analysis of the Internal Decisionmaking Process.

2009:       dr. THoppe, (Universiteit Twente); CO2 reductie in de bestaande woningbouw: Een beleidswetenschappelijk onderzoek naar ambitie en realisatie.

2010:       dr. A-J Kruiter, (Universiteit van Tilburg); Mild despotisme in Nederland? Onze democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville

2011:     dr Caspar van den Berg (Universiteit Leiden); Transforming for Europe. The reshaping of National Bureaucracies in a System of Multi-Level Governance.

dr. Hylke Dijkstra (Universiteit Maastricht); The Role of the Council Secretariat and the European Commission in EU Foreign Policy.

2012:       dr. S. Grimmelikhuijsen, (Universiteit Utrecht); Transparency and trust: An experimental study of online disclosure and trust in government.

2013:       dr. Toon Kerkhoff, (Universiteit Leiden) Hidden Morals, Explicit Scandals: Public Values and political Corruption in The Netherlands (1748-1813).

2014: dr. Leonie Heres, (Radboud Universiteit, promotie Vrije Universiteit Amsterdam) One Style Fits All? The Content, Origins, and Effect of Follower Expectations of Ethical Leadership.

2015: dr. Nanke Verloo, (Universiteit van Amsterdam) Negotiating urban conflict: Conflicts as opportunity for urban democracy.

2016: Jeroen Candel, (Wageningen University) Putting Food on the Table. The European Union Governance of the Wicked Problem of Food Security.

2017: Maarten Hildebrandt, (Universiteit van Amsterdam) Living Transparency. The development of access to documents in the Council of the EU and its democratic implications.

Statuut voor de G.A. van Poelje prijs van de Vereniging voor Bestuurskunde

Wijziging van Juni 2013. Dit statuut vervangt alle eerdere bepalingen, onder andere die vastgelegd in het instellingsbesluit “G.A. van Poelje-jaarprijs” d.d. 16 april 1986.

Artikel 1 Algemene bepalingen
 1. Onder VB wordt verstaan: de Vereniging voor Bestuurskunde, vertegen­woor­digd door het bestuur.
 2. Verwijzingen in dit statuut naar Nederland betreffen het volledige Nederlandse taalgebied.
Artikel 2 Naam en financiele grondslag
 1. De prijs is ingesteld door de VB.
 2. De prijs ten bedrage van 1.500 euro wordt ter beschikking gesteld door de VB.
 3. Alle kosten die verbonden zijn aan het toekennen en uitreiken van deze prijs worden gedragen door de VB.
Artikel 3 Doel
 1. Deze prijs is bedoeld om onderzoekers aan te moedigen bij hun bestudering van vraagstukken op het gebied van het openbaar bestuur.
 2. De bestudering zoals bedoeld in lid a moet tot uitdrukking zijn gekomen in een wetenschappelijke dissertatie die in het jaar voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking, is verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit.
Artikel 4 Termijnen

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan één onderzoeker. Eervolle vermeldingen zijn mogelijk. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan toekenning achterwege blijven.

Artikel 5 Voorwaarden voor toekenning
 1. De VB stelt een jury in die tot taak zal hebben een voordracht te doen aan de VB tot toekenning van de prijs.
 2. De jury stelt hiertoe zelf criteria op, conform artikel 3.
Artikel 6 De jury
 1. De jury is samengesteld uit drie tot vijf deskundigen, uit wiens midden zij zelf een voorzitter kiezen. Deze deskundigen kunnen afkomstig zijn uit de wetenschap en/of de praktijk.
 2. De leden van de jury worden benoemd door de VB voor een periode van vier jaar, die maximaal eenmaal verlengd kan worden. De jury bepaalt zelf het schema van aan- en aftreden van juryleden.
 3. Kandidaten voor de jury kunnen worden voorgedragen door de VB, door de kringen van de VB, en door Nederlandse opleidingen voor bestuurskundigen.
Artikel 7 Beraadslagingen van de jury
 1. De VB zorgt dat er via verschillende media voor dat er bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van deze prijs en de mogelijkheid tot voordracht van kandidaten aan de jury.
 2. Een voordracht van kandidaten voor de prijs kan worden gedaan door de VB, door de kringen van de VB, door Nederlandse opleidingen voor bestuurs­kun­dig­en, door derden en door de jury zelf.
Artikel 8 Rapportage door de jury aan VB
 1. De jury komt minimaal eens per jaar bijeen om de voorgedragen kandidaten te bespreken.
 2. De jury beslist zelf over de gang van zaken tijdens haar beraadslagingen.
 3. De jury rapporteert jaarlijks in een kort verslag aan de VB over het aantal beraadslagingen en het aantal besproken kandidaten.
 4. Een voordracht van een kandidaat voor de prijs kan alleen worden gedaan, indien dit door de meerderheid van de jury wordt gesteund.
 5. Een voordracht voor een prijswinnaar wordt, met inachtneming van de privacy van de kandidaat, kenbaar gemaakt aan de VB.
Artikel 9 Toekenning

Na ontvangst van de voordracht van een kandidaat, kent het bestuur de prijs toe.

Artikel 10 Overhandiging van de prijs
 1. De prijs wordt overhandigd tijdens een bijeenkomst die wordt georganiseerd door of vanwege de VB.
 2. De prijs wordt namens de VB overhandigd door of uit naam van de voorzitter van de jury.
 3. Bij de overhandiging wordt het jury rapport bekend gemaakt.
 4. De VB zorgt dat er via verschillende media bekendheid wordt gegeven aan de toekenning en uitreiking van de prijs, inclusief het jury rapport.
Artikel 11 Uitzonderingen

In die gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de VB.

Van Poeljeprijs 2017

 

Donderdag 1 november 2018 heeft de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) tijdens de jaarlijkse conferentie van het Netherlands Institute of Government (NIG) in Den Haag, de winnaar bekend gemaakt van de Van Poeljeprijs 2017. De prijs is dit jaar gewonnen door Maarten Hillebrandt (Universiteit van Amsterdam)

De Van Poeljeprijs is de jaarlijkse prijs van de VB voor het beste bestuurskundige proefschrift dat aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is verdedigd. De onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van professor Esther Versluis (Maastricht University) beoordeelde dit jaar 23 dissertaties. In vergelijking met de afgelopen paar jaar is dat een kleiner aantal proefschriften.Dat is verkleind naar een longlist van 20 dissertaties, waaronder twee van een Vlaamse universiteit, en de andere 18 van Nederlandse universiteiten.

Ondanks de Nederlandse/Vlaamse afkomst zijn de meeste dissertaties in het Engels geschreven, zelfs het hoogste aandeel sinds de oorsprong van de Van Poeljeprijs. Dit jaar was 55% van de proefschriften in de vorm van gebundelde artikelen en 45% in een meer traditionele of “klassieke” vorm van een monografie. Net als vorig jaar ziet de jury opnieuw verbeteringen in de manier waarop op artikelen gebaseerde boeken worden opgezet. Jonge wetenschappers hebben steeds meer het vermogen om duidelijke en coherente argumentatielijnen te creëren in de verschillende artikelen in het boek.

Na het bespreken van de 20 boeken op de longlist - elk boek wordt gelezen door twee juryleden - hebben we de volgende dissertaties genomineerd voor de ‘short list’ (in alfabetische volgorde):

 • Carola van Eijk, Engagement of citizens and public professionals in the co-production of public services, Leiden University
 • Maarten Hillebrandt, Living Transparency. The development of access to documents in the Council of the EU and its democratic implications, Universiteit van Amsterdam
 • Hortense Jongen, Combating corruption the soft way. The authority of peer reviews in the global fight against graft, Maastricht University

Ondanks de moeilijkheden om deze boeken te vergelijken, kozen we unaniem een ​​winnaar. (Trouwens, twee van de juryleden waren ook supervisors, ze gingen 'naar de gang' tijdens de laatste besluitvormingsronde.) Vanwege de zeer relevante en actuele nieuwe inzichten in de variatie in transparantie in verschillende Raadsconstellaties, het zeer rigoureuze conceptuele en empirische werk, gebaseerd op documentanalyse, interviews en procesopsporing, is de winnaar van de Van Poeljeprijs 2017:

Maarten Hillebrandt met zijn dissertatie Living Transparency. The development of access to documents in the Council of the EU and its democratic implications.

Dit zeer actuele proefschrift evalueert het transparantiebeleid van de Europese Unie in haar meest politieke instelling: de Raad van Ministers. Op het kruispunt van recht en openbaar bestuur, vraagt ​​het boek of dit transparantiebeleid werkt; versterkt het inderdaad de democratie?

Maarten Hillebrandt behaalde zijn Research Master Public Administration and Organization Sciences (meerdere universiteiten samen) en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij prof.dr. Deirdre Curtin en prof.dr. Albert Meijer, Universiteit Utrecht.

Lees het volledige juryrapport van de Van Poeljeprijs 2017

s2Member®