Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde

Mirko Noordegraaf

Mirko Noordegraaf

Voorzitter

Mirko Noordegraaf (1969) is hoogleraar publiek management bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens voorzitter van de afdeling Public Governance & Management (PGM) van het departement, en voorzitter van het bestuur van het departement. Hij houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met nadruk op publieke dienstverlening, in zorg, veiligheid en onderwijs. Hij publiceerde onder meer het Handboek publiek management (2011) en het tekstboek Public Management. Performance, Professionalism and Politics (2015).

De laatste jaren richt hij zich met name op professionele organisaties, management van professionals en veranderende professionaliteit. Hij is associate editor van het Journal of Professions and Organization (JPO). Eerder richtte hij zich onder meer op het werk en gedrag van publieke managers, ambtelijke organisaties, en de professionalisering van publiek management.

Hij leidde adviesprojecten voor opdrachtgevers, onder meer in de sfeer van (contra)terrorisme, organisatieontwikkeling, implementatiestrategieën, en bestuursculturen. Hij was/is onder andere lid van de Studiegroep Openbaar Bestuur (SOB), de Visitatiecommissie gerechten, de Evaluatiecommissie Herziening gerechtelijke kaart (HGK), de Monitorcommissie goed bestuur PO, en de Evaluatiecommissie Deltawet.

Hij studeerde en promoveerde (cum laude) aan de EUR, en is sinds 2001 aan de UU verbonden. Sinds het begin van de jaren negentig is hij lid van de VB. Eerder diende hij twee termijnen als bestuurslid van de VB. In die hoedanigheid ontwikkelde en organiseerde hij met andere bestuursleden de VB Festivals. De laatste jaren was hij voorzitter van de jury van de VB Van Poeljeprijs (voor beste dissertatie). Voor nader contact: M.Noordegraaf@uu.nl.

Wilma Bosmans

Wilma Bosmans

Ambtelijk secretaris

Door mijn werkzaamheden voor Wim van de Donk (destijds hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg) raakte ik vertrouwd met het vakgebied van de bestuurskunde. Hij was het ook die mij in 2003, als vice-voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde vroeg het secretariaat van de Vereniging voor mijn rekening te nemen. Mijn werkzaamheden voor de Vereniging voor Bestuurskunde vind ik nog steeds een leuke uitdaging. Steeds weer nieuwe inspirerende mensen leren kennen uit wetenschap en praktijk en een verbinding zijn tussen bestuur en de leden van de Vereniging, maakt dit werk zo aantrekkelijk!
Jasper Gruiters

Jasper Gruiters

Algemeen bestuurslid

Jasper Gruiters is bestuursadviseur bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Jasper studeerde European Governance aan USBO (Universiteit Utrecht) en internationale territoriale studies in Brno (Masaryk Universiteit, Tsjechië). Sinds 2015 is Jasper actief voor de Vereniging voor Bestuurskunde, vanaf november 2017 als bestuurslid. Naast bestuurslid van de VB is Jasper secretaris van de Partij van de Arbeid Utrecht.

Duco Bannink

Duco Bannink

Algemeen bestuurslid

Dr. Duco Bannink is universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich bezig met de gecombineerde problematiek van beleidsintegratie en beleidsimplementatie. We hebben in Nederland grote decentralisatiebewegingen gezien op een aantal terreinen. Sociaal beleid en gezondheidsbeleid vallen daarbij meteen op, maar in de (recent opnieuw uitgestelde) Omgevingswet zien we een soortgelijke beweging. Het idee is dat we beter in staat zijn om verschillende beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen als we de uitvoering van beleid dichter bij de burger organiseren: decentrale beleidsimplementatie versterkt beleidsintegratie. De vraag is of die beleidstheorie wel klopt. Bannink richt zijn onderzoek en onderwijs op die vraag. Hij schreef onder meer ‘Het Probleem Samenwerken,’ samen met Hans Bosselaar, en ‘Besturen Zonder Wij’ over deze problematiek.

Kristel Lammers

Kristel Lammers

Algemeen bestuurslid

Kristel Lammers (1977) is programmamanager invoering Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en lid van de Programmaraad van het Programma aan de slag met de Omgevingswet. De Omgevingswet is een geplande opgave die uiteen valt in ten minste drie veranderingen, een juridische  (andere kerninstrumenten) een visionaire (vanuit ambities en idealen) en een cultuurgerichte verandering (anders handelen). Het geheel wordt  ondersteund wordt door technologie. Als bestuurskundige (UvT) en
veranderkundige  (SIOO) werkt ze graag aan een (maatschappelijke) opgave in een politiek-bestuurlijke omgeving, waar verschillende belangen en beelden over de uitkomsten zijn en waar omgaan met de diversiteit aan perspectieven aan de orde is. Ze heeft een energieke en doelgerichte stijl waarbij ze inhoud, proces, resultaat en mensen aan elkaar verbindt. Werken vanuit wat nu nodig is, gericht op het doel. Ze is regelmatig spreker bij congressen en bijeenkomsten of faciltator van workshops. Eerder was zij werkzaam bij KING, ICTU en Adviesbureau ZENC. Onlangs heeft ze een essay over de complexe opgave Omgevingswet gepubliceerd op de VNGsite: variëteit in verandering.

Het lidmaatschap van de Vereniging voor Bestuurskunde helpt haar om praktijkervaring te verbinden aan kennis, recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied bestuurskunde. Een mooie combinatie van praktijkwijsheid.

Jan Kees Helderman

Jan Kees Helderman

Algemeen bestuurslid

Jan-Kees Helderman is als universitair hoofddocent bestuurskunde verbonden aan het Institute for Management Research (IMR) van de Radboud Universiteit. Hij is in 1990 afgestudeerd als planoloog en heeft lange tijd gewerkt aan het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2007 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift ‘Bringing the Market Back In? Institutional Complementarity and Hierarchy in Dutch Housing and Health Care.’ Voor dit proefschrift ontving hij de G.A. van Poelje prijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. Hij is daarnaast Associate Editor van Health Economics Policy and Law (Cambridge University Press) en coördinator van de European Health Policy Group, een groep van Noord Amerikaanse en Europese onderzoekers van gezondheidszorgstelsels. Op de Radboud Universiteit is Helderman de oprichter en voorzitter van de IMR onderzoeksgroep Governance and Innovations in Social Services (GAINS). Een multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met besturings- en verantwoordingsvraagstukken in het sociaal domein. Zijn bestuurswetenschappelijk denken en handelen is gegrondvest in het Pragmatisme; een wetenschaps- en publieke filosofie waarin het maatschappelijk probleemoplossend en besturend vermogen centraal staat en wordt onderzocht. Daarbij past bij uitstek een experimenteel besturingsperspectief.
Tom Overmans

Tom Overmans

Secretaris

Sinds 2014 is Tom Overmans werkzaam als universitair docent bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft hij zo’n tien jaar gewerkt in het openbaar bestuur. Eerst als trainee bij het Ministerie van Financiën, later als organisatieadviseur bij Hiemstra & De Vries. Tom opereert op het snijvlak van wetenschap en praktijk en gelooft dat verbinding verrijkend is voor beide werelden. Hij geeft de praktijk een nadrukkelijke plek in zijn onderwijs en is veelvuldig als academisch adviseur te vinden in publieke organisaties, recent bijvoorbeeld als projectleider van de evaluatie van de organisatieontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Inhoudelijk combineert Tom de vakgebieden Public Management en Public Finance. Zijn promotieonderzoek gaat over vernieuwende bezuinigingsstrategieën in de lokale overheid. Tom is een van de trekkers van het IRSPM panel over publiek financieel management en publiceerde de afgelopen jaren meermaals in wetenschappelijke journals, boeken en tijdschriften. In 2017 is Tom door de USBO studenten verkozen tot docent van het jaar, en in 2018 was hij een van de drie genomineerden voor de UU Docenttalent award.
Marcel van Bijnen

Marcel van Bijnen

Algemeen bestuurslid

Marcel van Bijnen is sinds januari 2023 provincie-secretaris, algemeen directeur bij de provincie Zuid-Holland. Voorheen werkzaam bij de provincie Nood-Brabant. Daarvoor is hij ondermeer werkzaam geweest bij de Drechtsteden, de gemeente Barendrecht en de gemeente Zwijndrecht. Van Bijnen heeft bestuurskunde gestuurd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is naast zijn huidge functie als provinciesecretaris ook werkzaam als voorzitter van de Raad van Commissarissen Rabobank Merwestroom en lid van de Raad van Toezicht ACE intersectoraal HR-Platform.

Elena Bondarouk

Elena Bondarouk

Algemeen bestuurslid

Dr. Elena Bondarouk is universitair docent bestuurskunde aan de Leiden Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de drijvende krachten achter de gedifferentieerde implementatie van EU-milieubeleid op decentraal niveau. Zij onderzoekt hoe participatory en multi-level governance de beleidsimplementatie en het bereiken van doelen op lokaal niveau beïnvloedt. Zij is vooral geïnteresseerd in natuurlijke experimenten waarbij zij onderzoekt hoe verschillende beleidsregelingen verschillende resultaten opleveren. Zo leidt ze verschillende onderzoeksprojecten waarbij de implementatie van luchtkwaliteitsbeleid op lokaal niveau in Nederland, Duitsland, Zweden, Frankrijk en Hongarije onder de loep genomen wordt. Hierbij spelen de beleidsnarratieven, mix van beleidsinstrumenten, interbestuurlijke coördinatie en samenwerking een belangrijke rol. Haar onderwijsactiviteiten draaien om governance van circulaire economie, beleidsanalyse, agendavorming en beleidsimplementatie. 

 

Mark Reijnders

Mark Reijnders

Algemeen Bestuurslid

Mark Reijnders studeerde Politicologie (Master in 2008) en Bestuurskunde (Master in 2011) aan de Universiteit Leiden. Hij was werkzaam als docent (2008-2019), bachelorcoördinator (2011-2014) en promovendus (2014-2019) bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. In 2020 promoveerde hij op zijn onderzoek naar vraagverlegenheid in het sociaal domein, oftewel: de problemen die hulpbehoevende ervaren met het vragen om hulp en ondersteuning. Sinds 2019 werkt hij als zelfstandig onderzoeker en docent/trainer voor verschillende opdrachtgevers in de publieke sector. Voor de Vereniging voor Bestuurskunde zat Mark eerder in de organisatie van het Festival der Bestuurskunde in 2014 en 2015. Sinds 2017 maakt hij deel uit van het VB-bestuur.

Henrico van Roekel

Henrico van Roekel

Algemeen bestuurslid

Henrico van Roekel is promovendus aan de Universiteit Utrecht, bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij werkt daar aan zijn onderzoek over hoe het welzijn van zorgmedewerkers beïnvloed wordt, en verbeterd kan worden, door leiderschap. Dit onderzoek voert hij uit in opdracht van Stichting IZZ, een collectief van Nederlandse zorgmedewerkers met 410.000 leden. Hiervoor behaalde hij zijn bachelor in bestuurs- en organisatiewetenschap alsmede de researchmaster aan hetzelfde departement. Tijdens zijn studie voerde hij onder andere onderzoek uit voor Gemeente Utrecht, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

 Marie-Laure Goedhart

Marie-Laure Goedhart

Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde verenigingen (LOB)

Door haar functie als voorzitter van studievereniging B.I.L. vertrouwd geraakt met het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde verenigingen (LOB), en vertegenwoordigt momenteel zelf de studentenbelangen als voorzitter van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde verenigingen (LOB).  

Daarnaast heeft ze net de bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden afgerond, in de tussentijd werkervaring opgedaan als managementondersteuner bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Begint aan haar master publiek management aan de Universiteit Utrecht vanaf september. 

 

Coen Klein Hofmeijer

Coen Klein Hofmeijer

Landelijk Congres der Bestuurskunde

Ik ben Coen Klein Hofmeijer, 23 jaar, vierdejaars bestuurskunde student aan Tilburg University en tevens beoogd voorzitter van het LCB 2024. Als bestuurskunde student geloof ik heel erg in de connecties die wij als bestuurskundigen met elkaar moeten vormen, om zo kennis te delen en te sparren over alle beleidstechnische kwesties die er de komende decennia ons te wachten staan. Het LCB is een uitgelezen kans om met elkaar te netwerken en kennis met elkaar te delen. Daarom kijk ik ook erg uit om met ons bestuur een bijdrage te leveren aan deze jaarlijkse traditie. 

Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Penningmeester

Johan de Kruijf is universitair docent bestuurskunde en zelfstandig adviseur/ toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op het thema aansturing van zelfstandige bestuursorganen, waarbij de centrale vraag is of bekostiging en toezichtstructuren met elkaar in evenwicht zijn. Meer recent ligt de aandacht bij risico en financieringsvraagstukken in het lokaal bestuur en schrijft hij blogs op www.riskcompliance.nl 

Peggy Hurkmans

Peggy Hurkmans

Vice-voorzitter

Drs. Peggy Hurkmans studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en bestuurskunde in Rotterdam. Sinds april 2016 is zij gemeentesecretaris in Heeze-Leende, een kleine gemeente in Zuidoost Brabant. 

Zij begon haar carrière in het bedrijfsleven, maar maakte al snel de overstap naar de lokale overheid. Dat was in 2001, toen zij bij de gemeente Eindhoven in de stedelijke vernieuwing begon. Na een korte uitstap als interim-manager startte zij in 2009 bij de gemeente Heeze-Leende als afdelingsmanager en vanuit die functie groeide zij door naar haar huidige functie als gemeentesecretaris. Vanuit haar rol als gemeentesecretaris is zij ook lid van de Directieraad van de Gemeenschappelijke Regeling A2-gemeenten, waarin de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende alle bedrijfsvoeringstaken hebben ondergebracht.

Haar keuze voor de lokale overheid wordt ingegeven door haar passie om een bijdrage te leveren aan gemeenschappen. Het snijvlak tussen complexe maatschappelijke opgaven, een lokale overheid die dicht bij de burger wenst te staan en de vraagstukken die dat opwerpt, blijven haar boeien. 

Als eindverantwoordelijke bij een kleine gemeente weet ze als geen ander wat het betekent om met een compacte organisatie de maatschappelijke opgaven op te kunnen pakken en zorg te dragen voor een goede  dienstverlening dicht bij de burger.

Naast haar werk als gemeentesecretaris is zij onder andere ook actief als bestuurslid bij de Stichting Eindhoven Vitaal en algemeen bestuurslid bij de Vereniging voor gemeentesecretarissen (VGS).

Karin van Boetzelaer

Karin van Boetzelaer

Algemeen Bestuurslid

Karin van Boetzelaer is raadadviseur bij het Kabinet Minister-President van het ministerie van Algemene Zaken. Hier adviseert ze de Minister-President op het beleidsterrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede op het beleidsterrein van Financiën. Daarvoor heeft Karin in verschillende (leidinggevende) functies binnen de Rijksoverheid gewerkt, onder andere bij het ministerie van SZW en BZK. Karin studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de USBO.

Marcel Boogers

Marcel Boogers

Algemeen Bestuurslid

Prof. dr. Marcel Boogers is sinds 3 april bijzonder hoogleraar Democratie en Transitie bij de USBO te Utrecht. Marcel Boogers is onderzoeker bij bureau Necker, waar hij zich bezighoudt met onderzoek en advies op het gebied van lokale en regionale democratie. De afgelopen jaren was Marcel Boogers als hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur verbonden aan Universiteit Twente. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en hoofdredacteur van het tijdschrift Bestuurswetenschappen. Daarvoor was hij verbonden aan de Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht. Recentelijk was hij betrokken bij onderzoek naar de lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en bij het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 (in samenwerking met USBO en het SCP).

Arne van Hout

Arne van Hout

Algemeen bestuurslid

Mr. Drs. A.H. (Arne) van Hout is sinds mei 2016 gemeentesecretaris bij de gemeente Nijmegen.  Van Hout studeerde Nederlands recht en milieukunde in Utrecht. Hij heeft ruime managementervaring bij overheden: eerst op inhuurbasis bij diverse gemeenten en vanaf 2005 bij de Achterhoekse gemeente Bronckhorst. Daar was hij van 2011 tot mei 2016 gemeentesecretaris. Zijn manier van leidinggeven is open, eerlijk en doortastend met een duidelijke visie op overheid, maatschappij en organisatie. Naast het secretarisschap is Van Hout onder andere bestuurslid van theater- en congrescentrum De Hanzehof in Zutphen en sinds kort ook bestuurslid van de Vereniging van Bestuurskunde.
Brenda Vermeeren

Brenda Vermeeren

Algemeen Bestuurslid

Dr. Brenda Vermeeren is werkzaam als universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast is zij werkzaam als adviseur bij het ICTU-programma InternetSpiegel – een programma dat werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij doet wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek naar de relatie tussen HRM en prestaties van publieke organisaties waarbij zij in het bijzonder aandacht heeft voor de rol van medewerkers en leidinggevenden. Een belangrijke drijfveer in haar werk is het leggen van verbinding tussen wetenschap en (beleids)praktijk. Daarnaast geeft zij met veel plezier colleges binnen de Masterspecialisatie Management van HR en Verandering en is zij programmamanager van de bachelor Bestuurskunde van de EUR. Sinds 2013 is zij lid van de jury van de Vereniging voor Bestuurskunde Brasz-scriptieprijs en in 2018 is zij daarnaast aangesteld als algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.
Femke Verwest

Femke Verwest

Algemeen Bestuurslid

Femke Verwest is werkzaam als plaatsvervangend sectorhoofd van de afdeling Natuur en Landelijk Gebied bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging van kabinet en parlement door het verrichten van verkenningen, analyses en beleidsevaluaties.

Femke is supervisor van verschillende interdisciplinaire PBL-onderzoeken, zoals de Lerende evaluatie Natuurpact en de Lerende evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Daarnaast geeft zij samen met het sectorhoofd leiding aan een team van 35 onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden. Zij is tevens secretaris van de Community of Practice (CoP) van Multi-level Multi-actor governance van de fysieke leefomgeving, en is voorzitter van het PBL bestuurskunde-cluster.

Haar onderzoeksinteresses zijn: multi-level multi-actor governance vraagstukken, complexe transities en de ontwikkeling en toepassing van reflexieve onderzoeksmethoden (waaronder opgavegerichte evaluaties). Ze werkt graag aan complexe maatschappelijke vraagstukken en heeft vanwege haar voormalige functies (als onderzoeker en projectleider bij het Ruimtelijk Planbureau) een ruime kennis van een variëteit aan beleidsdossiers (natuur, woningmarkt, regionale economie, ruimtelijke ordening, verstedelijking, infrastructuur en energie). Ze studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en is in 2011 gepromoveerd aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Ze krijgt energie van innoveren en het verbinden van wetenschap, beleid en samenleving om zodoende relevante, bruikbare en goede kennis t.b.v. actuele maatschappelijke vraagstukken te kunnen ontwikkelen. Ze doet dit bij het PBL en wil deze interface-rol graag ook actief binnen haar eigen vakgebied (bestuurskunde) vervullen. Dit is haar drijfveer om toe te treden tot het bestuur van de Vakvereniging voor Bestuurskunde. Ze hoopt de wetenschap en de beleidspraktijk actief met elkaar te kunnen verbinden en bij te dragen aan inspirerende ontmoetingen, die verrijkend zijn voor beide werelden.

s2Member®