Algemene Ledenvergadering en Van Slingelandtlezing

door | 20 okt 2020 | Activiteiten, Nieuws, Van Slingelandtlezing, Verenigingsnieuws

Dit jaar begon ‘normaal’, maar 2020 nam een onverwachte wending met de Coronapandemie en de ingrijpende gevolgen, ook voor de reguliere VB activiteiten zoals de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde hecht veel waarde aan de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan en heeft besloten over te gaan tot een digitale vergadering

Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 oktober om 15.45 uur. 

Bent u lid van de Vereniging voor Bestuurskunde? Dan kunt u zich als deelnemer aanmelden voor deze Algemene Ledenvergadering door een bericht te sturen naar Wilma Bosmans-Kruize, die het secretariaat voert van de VB. Het e-mailadres is: info@bestuurskunde.nl.

Na aanmelding ontvangt u voorafgaande aan de digitale vergadering een MSTeam uitnodiging van ons bestuurslid Jasper Gruiters. Door middel van deze uitnodiging kunt u actief deelnemen aan de ALV. 

De agenda en stukken voor deze vergadering zijn vanaf 23 oktober beschikbaar op de website: http://www.bestuurskunde.nl/

 Van Slingelandtlezing 

 De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse Van Slingelandtlezing op donderdag 29 oktober om 16.30 uur, “live uitgezonden” vanuit het Provinciehuis Noord-Brabant. Met aansluitend twee prijsuitreikingen

De Van Slingelandtlezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur. Dit jaar is dat A.J. Kruiter. 

“Bestuurskunde en de publieke kwestie” 

Door dr. Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) 

Met een co-referaat van prof.dr. Margo Trappenburg (Universiteit Utrecht en Universiteit voor Humanistiek) 

De decentralisaties in het sociaal domein leidden tot structurele tekorten bij gemeenten. De woning-schaarste veranderde van woningnood in een heuse wooncrisis. Het aantal daklozen in Nederland verdubbelde in tien jaar. De Rijksuitvoeringsinstellingen kraken in hun voegen. Belastingdienst, UWV, SVB en CBR kampten met crisis van soortgelijke aard: ICT kan haar dubbele belofte van efficiënter en klantvriendelijker werken niet waar maken. Ondertussen lijkt de polder uitgewerkt, zijn de gecodificeerde sociale grondrechten (1982) meer dood dan levend, is de verplaatsing van de politiek alom aanwezig en verandert de staat van de democratie. En ja, Covid 19 zet een vergrootglas op deze ontwikkelingen: moeten we het nationaal, regionaal of lokaal oplossen? Wie vertegenwoordigt welke achterban? En hoeveel vrijheid kan crisismanagement eigenlijk verdragen? De roep om een sterke overheid die ‘verplicht’, klinkt luid en duidelijk. Tegelijkertijd snakken we naar ‘vrijheid’. 

Tegen het licht van de bovenstaande ontwikkelingen onderzoekt Albert Jan Kruiter de publieke zaak van de toekomst en de rol van de bestuurskunde daarin. Want waar bestuurskundigen medeverantwoordelijk zijn voor de problemen waar het openbaar bestuur mee kampt, zullen ze ook medeverantwoordelijk zijn voor de oplossingen. Maar dan moet er wel wat veranderen. 

Kruiter gaat op zoek naar een alternatief voor het neoliberalisme, het poldermodel en het top-down denken. Dat klinkt ambitieus, maar hij pakt het kleinschalig en genuanceerd aan. Wat is er nodig om theoretisch en modelmatig beleid aan te vullen met de praktische wijsheid van professionals? Hoe ziet een wijk eruit, waarin de gemeente op lange termijn waarde produceert in plaats van op korte termijn efficiënt werkt? En hoe kunnen we de decentralisaties aangrijpen om de lokale democratie te verstevigen? Voor Kruiter hangen die vragen samen. Op basis van concrete voorbeelden uit zijn onderzoek bij het Instituut voor Publieke Waarden pleit hij voor een publieke sector die rendabel is in plaats van efficiënt, rechtvaardig in plaats van rechtmatig, en betrokken in plaats van individualistisch. 

Albert Jan Kruiter is oprichter van en actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Daar houdt hij zich vooral bezig met de toekomst van het sociale domein, lerende publieke organisaties en lokale democratie. Kruiter was betrokken bij verschillende baanbrekende publieke innovaties en vernieuwende financieringsmodellen en is een veelgevraagd spreker en onderzoeker. Momenteel werkt hij aan het oplossen van zwerfjongerenproblematiek, het standaardiseren van het leveren van maatwerk aan multi-probleemhuishoudens, het leveren van bestaanszekerheid (wonen en oplossen schulden) om zorgkosten te reduceren. Dat doet hij met ministeries, gemeenten, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, filantropen en burgers. Begin 2020 publiceerde hij samen met zijn collega Sophie Albers “Doen Wat Goed Is; Pleidooi voor praktische wijsheid in het sociale domein”, waarin zijn hun visie op lerende en praktijk gericht organiseren uit de doeken doen. Daar zal zijn Van Slingelandt lezing grotendeels over gaan: hoe organiseren we de publieke zaak van de toekomst? Eerder werkte Kruiter bij de Universiteit Leiden en de NSOB. Kruiter is bestuurskundige en won in 2010 de Van Poelje Prijs voor zijn proefschrift: “Mild Despotisme in Nederland: De verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville”. 

In aansluiting op zijn lezing zal prof.dr Margo Trappenburg het co-referaat verzorgen, om Kruiter van kritisch weerwoord te voorzien. 

Margo Trappenburg is hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht (UU) en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Ze schreef o.a. over de veranderende verzorgingsstaat, over spanningen tussen managers en professionals, over beroepsethiek en over ethische kwesties in de zorg. 

Na deze ‘live uitzending’ wordt om 17.15 uur bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Brasz scriptie prijs 2019 en Van Poeljeprijs 2019 zijn. 

Blijven kijken dus! 

 

s2Member®