G.A. van Poeljeprijs

 

Gerrit Abraham van Poelje (1884 – 1976) was één van de grondleggers van de Nederlandse Bestuurskunde. Hij betrok in 1928 de eerste leerstoel in de Bestuurskunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Zijn naam is gegeven aan de gerenommeerde VB-prijs voor de beste dissertatie die in een bepaald jaar verdedigd is.

Hieronder een foto van de Penning voor de winnaars van de prijs en een beschrijving van van Poelje uit het boek 'Ambtenaren!'.

 

Een foto van de Penning voor de winnaars van de prijs en een beschrijving van van Poelje uit het boek 'Ambtenaren!
 

Bekijk de lijst van winnaars van de G.A. van Poeljeprijs en het statuut van de G.A. van Poeljeprijs

Prijswinnaars G.A. van Poelje Prijs
1977:   drs. A.F.A. Korsten en drs. J.A. Kropman (Instituut voor Toegepaste Sociologie); Participatie en politiek. Verslag van een onderzoek naar effekten van inspraak bij de streekplanontwikkeling voor Midden-Gelderland (ITS, Nijmegen).

1978:   geen prijswinnaar.

1979:   dr. E.M.H. Hirsch Ballin (UvA); Publiek recht en beleid. Fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (diss., Samsom, Alphen aan den Rijn).

1980:   prof.dr. G. Kuypers (VU); Beginselen van beleidsontwikkeling (Coutinho, Muiderberg).

1981:   Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst ('Commissie-Vonhoff'); haar gehele werk.

1982:   geen prijswinnaar.

1983:   dr. J.Th.A. Bressers (TH Twente); Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid. Een bestuurskundig onderzoek (diss., VUGA, 's-Gravenhage).

R. Hoppe (VU); Economische Zaken schrijft een nota. Een onderzoek naar beleidsontwikkeling en besluitvorming bij nonincrementeel beleid (diss., VU Boekhandel/Uitgeverij, Amsterdam).

J.A.M. Maarse (TH Twente); Uitvoering en effecten van arbeidsmarktbeleid. Een bestuurskundig onderzoek naar het aanvullende werkgelegenheidsbeleid (diss., TH Twente, Enschede).

1984:   geen prijswinnaar.

1985:   prof.dr. J. Kastelein (UvA/PTT); Modulair organiseren doorgelicht (Wolters-Noordhoff, Groningen).

1986:   dr. A.M.J. van Groenendael (KU Nijmegen); Dilemma's van regelgeving. De regularisatie van illegale buitenlandse werknemers 1975-1985 (diss., Samsom H.D. Tjeenk Willink/NCB, Alphen aan den Rijn).

1987:   geen prijswinnaar.

1988:   dr. J. Toirkens (NRC Handelsblad); Schijn en werkelijkheid van het bezuinigingsbeleid 1975-1986 (diss., Kluwer, Deventer).

1989:   dr. P.H.A. Frissen (KU Brabant); Bureaucratische cultuur en informatisering. Een studie naar de betekenis van informatisering voor de cultuur van een overheidsorganisatie (diss., Sdu Uitgeverij, 's-Gravenhage).

I.M.A.M. Pröpper (UT); Argumentatie en machtsuitoefening in onderzoek en beleid. Evaluatie-onderzoek naar de Wet Investeringsrekening en het gebruik ervan in het beleidsproces (diss., UT, Enschede).

1990:   mr. M.A.P. Bovens (RU Leiden); Verantwoordelijkheid en organisatie. Beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid (diss., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle).

P. 't Hart (RU Leiden); Groupthink in Government. A study of small groups and policy failure (diss., Swets & Zeitlinger, Amsterdam/Lisse).

1991:   prof.dr. A. Hoogerwerf (UT); voor zijn gehele bestuurskundige werk.

1992:   geen prijswinnaar.

1993:   dr. O. van Heffen (UT); Beleidsontwerp, resultaat en omgeving. De problematiek van randgroepjongeren in zeven Nederlandse gemeenten (diss., UT, Enschede).

dr. C.J.A.M. Termeer (Erasmus Universiteit); Dynamiek en inertie rondom mestbeleid. Een studie naar veranderingsprocessen in het varkenhouderijnetwerk (diss., VUGA, 's-Gravenhage).

1994:   dr. A. Zuurmond (Erasmus Universiteit); De infocratie. Een theoretische en empirische oriëntatie op Weber's ideaaltype in het informatietijdperk (diss., Phaedrus, 's-Gravenhage).

1995:   geen prijswinnaar.

1996:   dr. R. Torenvlied (UvA/VU); Besluiten in uitvoering. Theorieën over beleidsuitvoering modelmatig getoetst op sociale vernieuwing in drie gemeenten (diss., Thesis Publishers, Amsterdam).

1997:   dr. W.B.H.J. van de Donk (KU Brabant); De arena in schema. Een verkenning van de betekenis van informatisering voor beleid en politiek inzake de verdeling van middelen onder verzorgingshuizen (diss., Koninklijke Vermande, Lelystad).

1998:   geen prijswinnaar.

1999:     dr. E. van der Torre (Universiteit Leiden, Crisis Onderzoek Team); Politiewerk (diss. Samsom, Alphen).

2000:     dr. M. Noordegraaf (Universiteit Utrecht); Attention! – work and behavior of public managers amidst ambiguity, Eburon, Delft, 2000 (diss. EUR).

2001:     dr. T. Brandsen (Universiteit van Tilburg); A Wilderness of Mirrors: Quasi- Markets, Housing and the Welfare State (diss.)

2002:     dr. D. Huitema (Vrije Universiteit); Hazardous decisions. Hazardous waste facility sitting in the UK, Netherlands ans Canada: instutions ans discourse. (diss.)

2003:     dr. E. Versluis (Universiteit Utrecht); Eforcement Matters, Enforcement and Compliance of European Directives in Four Member States

2004:     dr. S. Kuipers (Universiteit Leiden); Cast in Concrete? The Institutional Dynamics of Belgian and Dutsch Social Policy Reform.

2005:     dr. J.J. Koffijberg MPA (Nicis Institute); Getijden van Beleid: omslagpunten in de Volkshuisvesting.

2006:     dr. W.L. Tiemeijer (WRR); Het geheim van de burger. Over staat en opinieonderzoek.

2007:      dr. J.K. Helderman (Radboud Universiteit Nijmegen, promotie Erasmus Universiteit Rotterdam); Bringing the Market Back in: Institutional complementary and hierarchy in Dutch Housing and healthcare

dr. M. Keading (EIPA Maastricht, promotie Universiteit Leiden); Better Regultaion in the European Union: lost in translation or full steam ahead? The transportation of EU transport directives across member states.

2008:       dr. T. Delreux, (KU Leuven); The European Union negotiates multilateral environmental agreements: An analysis of the Internal Decisionmaking Process.

2009:       dr. THoppe, (Universiteit Twente); CO2 reductie in de bestaande woningbouw: Een beleidswetenschappelijk onderzoek naar ambitie en realisatie.

2010:       dr. A-J Kruiter, (Universiteit van Tilburg); Mild despotisme in Nederland? Onze democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville

2011:     dr Caspar van den Berg (Universiteit Leiden); Transforming for Europe. The reshaping of National Bureaucracies in a System of Multi-Level Governance.

dr. Hylke Dijkstra (Universiteit Maastricht); The Role of the Council Secretariat and the European Commission in EU Foreign Policy.

2012:       dr. S. Grimmelikhuijsen, (Universiteit Utrecht); Transparency and trust: An experimental study of online disclosure and trust in government.

2013:       dr. Toon Kerkhoff, (Universiteit Leiden) Hidden Morals, Explicit Scandals: Public Values and political Corruption in The Netherlands (1748-1813).

2014: dr. Leonie Heres, (Radboud Universiteit, promotie Vrije Universiteit Amsterdam) One Style Fits All? The Content, Origins, and Effect of Follower Expectations of Ethical Leadership.

2015: dr. Nanke Verloo, (Universiteit van Amsterdam) Negotiating urban conflict: Conflicts as opportunity for urban democracy.

2016: Jeroen Candel, (Wageningen University) Putting Food on the Table. The European Union Governance of the Wicked Problem of Food Security.

Statuut voor de G.A. van Poelje prijs van de Vereniging voor Bestuurskunde
Wijziging van Juni 2013. Dit statuut vervangt alle eerdere bepalingen, onder andere die vastgelegd in het instellingsbesluit “G.A. van Poelje-jaarprijs” d.d. 16 april 1986.

Artikel 1 Algemene bepalingen
 1. Onder VB wordt verstaan: de Vereniging voor Bestuurskunde, vertegen­woor­digd door het bestuur.
 2. Verwijzingen in dit statuut naar Nederland betreffen het volledige Nederlandse taalgebied.
Artikel 2 Naam en financiele grondslag
 1. De prijs is ingesteld door de VB.
 2. De prijs ten bedrage van 1.500 euro wordt ter beschikking gesteld door de VB.
 3. Alle kosten die verbonden zijn aan het toekennen en uitreiken van deze prijs worden gedragen door de VB.
Artikel 3 Doel
 1. Deze prijs is bedoeld om onderzoekers aan te moedigen bij hun bestudering van vraagstukken op het gebied van het openbaar bestuur.
 2. De bestudering zoals bedoeld in lid a moet tot uitdrukking zijn gekomen in een wetenschappelijke dissertatie die in het jaar voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking, is verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit.
Artikel 4 Termijnen

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan één onderzoeker. Eervolle vermeldingen zijn mogelijk. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan toekenning achterwege blijven.

Artikel 5 Voorwaarden voor toekenning
 1. De VB stelt een jury in die tot taak zal hebben een voordracht te doen aan de VB tot toekenning van de prijs.
 2. De jury stelt hiertoe zelf criteria op, conform artikel 3.
Artikel 6 De jury
 1. De jury is samengesteld uit drie tot vijf deskundigen, uit wiens midden zij zelf een voorzitter kiezen. Deze deskundigen kunnen afkomstig zijn uit de wetenschap en/of de praktijk.
 2. De leden van de jury worden benoemd door de VB voor een periode van vier jaar, die maximaal eenmaal verlengd kan worden. De jury bepaalt zelf het schema van aan- en aftreden van juryleden.
 3. Kandidaten voor de jury kunnen worden voorgedragen door de VB, door de kringen van de VB, en door Nederlandse opleidingen voor bestuurskundigen.
Artikel 7 Beraadslagingen van de jury
 1. De VB zorgt dat er via verschillende media voor dat er bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van deze prijs en de mogelijkheid tot voordracht van kandidaten aan de jury.
 2. Een voordracht van kandidaten voor de prijs kan worden gedaan door de VB, door de kringen van de VB, door Nederlandse opleidingen voor bestuurs­kun­dig­en, door derden en door de jury zelf.
Artikel 8 Rapportage door de jury aan VB
 1. De jury komt minimaal eens per jaar bijeen om de voorgedragen kandidaten te bespreken.
 2. De jury beslist zelf over de gang van zaken tijdens haar beraadslagingen.
 3. De jury rapporteert jaarlijks in een kort verslag aan de VB over het aantal beraadslagingen en het aantal besproken kandidaten.
 4. Een voordracht van een kandidaat voor de prijs kan alleen worden gedaan, indien dit door de meerderheid van de jury wordt gesteund.
 5. Een voordracht voor een prijswinnaar wordt, met inachtneming van de privacy van de kandidaat, kenbaar gemaakt aan de VB.
Artikel 9 Toekenning

Na ontvangst van de voordracht van een kandidaat, kent het bestuur de prijs toe.

Artikel 10 Overhandiging van de prijs
 1. De prijs wordt overhandigd tijdens een bijeenkomst die wordt georganiseerd door of vanwege de VB.
 2. De prijs wordt namens de VB overhandigd door of uit naam van de voorzitter van de jury.
 3. Bij de overhandiging wordt het jury rapport bekend gemaakt.
 4. De VB zorgt dat er via verschillende media bekendheid wordt gegeven aan de toekenning en uitreiking van de prijs, inclusief het jury rapport.
Artikel 11 Uitzonderingen

In die gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de VB.

Van Poeljeprijs 2016

Donderdag 9 november 2017 heeft de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) tijdens de jaarlijkse conferentie van het Netherlands Institute of Government (NIG) in Maastricht, de winnaar bekend gemaakt van de Van Poeljeprijs 2016. De prijs is dit jaar gewonnen door Jeroen Candel (Wageningen University).

De Van Poeljeprijs is de jaarlijkse prijs van de VB voor het beste bestuurskundige proefschrift dat aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is verdedigd. De onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van professor Mirko Noordegraaf (Universiteit Utrecht) beoordeelde dit jaar een recordaantal van 46 dissertaties, dat is verkleind naar een longlist van 37 dissertaties, waaronder 23 Nederlandse- en 14 Vlaamse dissertaties.

Ondanks de Nederlandse/Vlaamse afkomst zijn de meeste dissertaties in het Engels geschreven. Een toenemend aantal dissertaties is niet langer een monografie, maar bestaat uit meerdere documenten, waarvan sommige al zijn gepubliceerd. De jury is op de hoogte van de debatten die dergelijke moderne boeken genereren en bijdragen aan de kwaliteit, auteurschap ed. Jonge wetenschappers tonen steeds meer het vermogen om duidelijke argumentatielijnen in het boek te creëren en ze tonen meer evenwichtige mixen van multi-authored en single-authored hoofdstukken.

Een groot deel van de boeken bevatte een combinatie van methodieken. De meeste proefschriften bevatten een case study, maar zijn wel divers qua inhoud en locatie. We kunnen concluderen dat  de Bestuurskunde een levendige en gevarieerde discipline is.

Het eerste juryberaad, dat net voor de zomer in Utrecht plaatsvond, stond in het teken van de bespreking en beoordeling van de 37 dissertaties. Dit resulteerde in een sterk gereduceerde ‘short list’, bestaande uit de volgende vier dissertaties, een mooie mix van Nederlandse- en Vlaamse universiteiten (op alfabetische volgorde):

 • Jeroen Candel, Putting Food on the Table. The European Union Governance of the Wicked Problem of Food Security, Wageningen University.
 • Joost Fledderus, User Co-Production of Public Service Delivery: Effects on Trust, Radboud University
 • Peter Oomsels, Administrational Trust: An Empirical Examination of Interorganizational Trust and Distrust in the Flemish Administration, University of Leuven.
 • Theo van Ruijven, Multidisciplinary Emergency Management. A Comparative Study of Coordination and Performance of On-scene Command Teams in Virtual Reality Exercises, University of Delft

Voor het tweede juryberaad, ‘Leuvens Beraad’, in oktober werden de shortlist dissertaties door de voltallige jury besproken en beoordeeld. Tijdens de vergadering (twee van de juryleden waren supervisors en trokken zich terug op de gang) werd unaniem voor de winnaar van de Van Poeljeprijs 2016 gekozen. Vanwege zijn bijdrage aan de literatuur over beleidsbepaling en beleidsintegratie voor complexe kwesties en de gemengde methoden van aanpak is de winnaar 2016:

Jeroen Candel met zijn dissertatie ‘Putting Food on the Table. The European Union Governance of the Wicked Problem of Food Security.

In dit boek brengt Jeroen Candel verschillende academische velden samen voor een empirisch onderzoek op het gebied van de voedselzekerheid. Is de Europese Unie in staat om voedselzekerheid te garanderen. Candel laat zien dat de Europese Unie in staat is uitdagingen het hoofd te bieden, maar dat EU-governance gekenmerkt wordt door "relatief hoge graden van symbolische of discursieve besluitvorming". De juryleden waren vooral gecharmeerd van de hoofdstukken over beleidsintegratie. Niet alleen is dit een boek over ‘openbaar bestuur’ (openbaar beleid) maar richt zich vooral ook op voedsel- en voedselbeleid.

Jeroen Candel promoveerde aan Wageningen University bij prof. dr. Katrien Termeer, dr. Gerard Breeman en dr. Robbert Biesbroek.

 

Lees het volledige juryrapport van de Van Poeljeprijs 2016

Lees het dankwoord van Jeroen Candel

s2Member®