Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde

Mirko Noordegraaf

Mirko Noordegraaf

Voorzitter

Mirko Noordegraaf (1969) is hoogleraar publiek management bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens voorzitter van de afdeling Public Governance & Management (PGM) van het departement, en voorzitter van het bestuur van het departement. Hij houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met nadruk op publieke dienstverlening, in zorg, veiligheid en onderwijs. Hij publiceerde onder meer het Handboek publiek management (2011) en het tekstboek Public Management. Performance, Professionalism and Politics (2015).

De laatste jaren richt hij zich met name op professionele organisaties, management van professionals en veranderende professionaliteit. Hij is associate editor van het Journal of Professions and Organization (JPO). Eerder richtte hij zich onder meer op het werk en gedrag van publieke managers, ambtelijke organisaties, en de professionalisering van publiek management.

Hij leidde adviesprojecten voor opdrachtgevers, onder meer in de sfeer van (contra)terrorisme, organisatieontwikkeling, implementatiestrategieën, en bestuursculturen. Hij was/is onder andere lid van de Studiegroep Openbaar Bestuur (SOB), de Visitatiecommissie gerechten, de Evaluatiecommissie Herziening gerechtelijke kaart (HGK), de Monitorcommissie goed bestuur PO, en de Evaluatiecommissie Deltawet.

Hij studeerde en promoveerde (cum laude) aan de EUR, en is sinds 2001 aan de UU verbonden. Sinds het begin van de jaren negentig is hij lid van de VB. Eerder diende hij twee termijnen als bestuurslid van de VB. In die hoedanigheid ontwikkelde en organiseerde hij met andere bestuursleden de VB Festivals. De laatste jaren was hij voorzitter van de jury van de VB Van Poeljeprijs (voor beste dissertatie). Voor nader contact: M.Noordegraaf@uu.nl.

Wilma Bosmans

Wilma Bosmans

Ambtelijk secretaris

Door mijn werkzaamheden voor Wim van de Donk (destijds hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg) raakte ik vertrouwd met het vakgebied van de bestuurskunde. Hij was het ook die mij in 2003, als vice-voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde vroeg het secretariaat van de Vereniging voor mijn rekening te nemen. Mijn werkzaamheden voor de Vereniging voor Bestuurskunde vind ik nog steeds een leuke uitdaging. Steeds weer nieuwe inspirerende mensen leren kennen uit wetenschap en praktijk en een verbinding zijn tussen bestuur en de leden van de Vereniging, maakt dit werk zo aantrekkelijk!
Hans Bosselaar

Hans Bosselaar

Algemeen bestuurslid

Dr. mr. Hans Bosselaar is werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling bestuurswetenschap en politicologie van de Vríje Universiteit. Hij doceert over en doet (actie)onderzoek naar én ten behoeve van de ontwikkeling van de lokale verzorgingsstaat. Hij doet dit bij voorkeur in samenwerking met de lokale betrokkenen, zoals cliënten(organisaties), uitvoeringsprofessionals en bestuurders. Hiervoor heeft hij, samen met VU collega Saskia Keuzenkamp, de kenniswerkplaats ‘bestaanszekerheid en lokale veerkracht’ opgericht, die is ondergebracht bij het Research Institute for Societal Resilience van de VU. Centraal in het onderzoek van Bosselaar staat de invulling van ‘bescheiden’ lokaal bestuur, waarbij de overheid en haar functionarissen met visie, kennis en respect de bewegingen en zorgen van hun burgers volgen, ondersteunen en bijsturen. De hiervoor noodzakelijke samenwerking is een belangrijke, maar moeizame opgave voor alle lokale partijen, zoals hij, samen met collega Duco Bannink beschreef in het boek “het probleem Samenwerken”.  Bosselaar onderzoekt hoe samenwerking al dan niet succesvol kan verlopen en wie en hoe daarin sleutelrollen vervullen. Deze sleutelfiguren heeft hij inmiddels gemunt en beschreven als ‘Dinges’. De Dinges zal de komende jaren een belangrijke plaats innemen in zijn onderzoek.

Jasper Gruiters

Jasper Gruiters

Algemeen bestuurslid

Jasper Gruiters is trainee bij de Toekomst van Brabant. Jasper studeerde European Governance aan USBO (Universiteit Utrecht) en internationale territoriale studies in Brno (Tsjechië). Na het behalen van zijn bachelor heeft hij een minor politicologie gevolgd aan de Vrije Universiteit om vervolgens stage te lopen bij de Nederlandse ambassade in de Filipijnen. Tijdens zijn studie is Jasper betrokken geweest bij verschillende nationale en lokale organisaties die zich inzetten op het gebied van bestuurskunde en politicologie. Jasper is onder andere lid geweest van de Raad van Toezicht van de studievereniging bestuurskunde in Utrecht en van het campagneteam van de PvdA Utrecht. Sinds 2015 is Jasper actief voor de Vereniging voor Bestuurskunde, vanaf november 2017 als bestuurslid.

Andrea Frankowski

Andrea Frankowski

Algemeen bestuurslid

Andrea Frankowski is als promotieonderzoeker werkzaam aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg waar zij een proefschrift schrijft over medische professionals en de omgang met het DBC-kostendeclaratiesysteem. Tevens is zij als onderzoeker verbonden aan de denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar zij zich bezighoudt met onderzoek op het brede terrein van het openbaar bestuur.
Tom Overmans

Tom Overmans

Secretaris a.i.

Sinds 2014 is Tom Overmans werkzaam als universitair docent bij het departement bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft hij zo’n tien jaar gewerkt in het openbaar bestuur. Eerst als trainee bij het Ministerie van Financiën, later als organisatieadviseur bij Hiemstra & De Vries. Tom opereert op het snijvlak van wetenschap en praktijk en gelooft dat verbinding verrijkend is voor beide werelden. Hij geeft de praktijk een nadrukkelijke plek in zijn onderwijs en is veelvuldig als academisch adviseur te vinden in publieke organisaties, recent bijvoorbeeld als projectleider van de evaluatie van de organisatieontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Inhoudelijk combineert Tom de vakgebieden Public Management en Public Finance. Zijn promotieonderzoek gaat over vernieuwende bezuinigingsstrategieën in de lokale overheid. Tom is een van de trekkers van het IRSPM panel over publiek financieel management en publiceerde de afgelopen jaren meermaals in wetenschappelijke journals, boeken en tijdschriften. In 2017 is Tom door de USBO studenten verkozen tot docent van het jaar, en in 2018 was hij een van de drie genomineerden voor de UU Docenttalent award.

Mark Reijnders

Mark Reijnders

Algemeen Bestuurslid

Mark Reijnders is als promovendus en docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek gaat over de decentralisaties in het sociaal domein. Meer specifiek onderzoekt hij het fenomeen vraagverlegenheid, oftewel de problemen die hulpbehoevende mensen ervaren bij het vragen om zorg en ondersteuning. Daarnaast is hij actief als docent-trainer bij het Rijkstraineeprogramma. Voor de Vereniging voor Bestuurskunde zat Mark in de organisatie van het Festival der Bestuurskunde in 2014 en 2015, en vanaf 2017 maakt hij deel uit van het VB-bestuur.

 

Karin van Boetzelaer

Karin van Boetzelaer

Algemeen Bestuurslid

Karin van Boetzelaer is afdelingshoofd bij de directie Werknemersregelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier houdt ze zich bezig met het beleid op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt, met de sociale zekerheid in Caribisch Nederland en met de grensoverschrijdende aspecten van sociale zekerheidsregelingen, waaronder de gevolgen van de Brexit voor de coördinatie van de sociale zekerheid. Karin is sinds 2012 voor Sociale Zaken werkzaam, waar ze verschillende functies heeft bekleed. Daarvoor heeft Karin onder andere bij het ministerie van BZK gewerkt. Karin studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de USBO.

Bertine Steenbergen

Bertine Steenbergen

Algemeen bestuurslid

Bertine Steenbergen (1970) is bestuurskundige (Universiteit Twente, NSOB/MPA) en heeft sinds 1995 diverse functies gehad binnen de overheid. Gestart bij het ministerie van Financiën (FEZ en Bureau Secretaris-Generaal), via het interdepartementale Programma Andere Overheid en de gemeente Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als programmadirecteur Krachtig Bestuur, daarna als directeur Burgerschap en Informatiebeleid. Daarna volgde een sabbatical, waarin zij tijd heeft genomen voor reflecties op de vraagstukken van het strategisch vermogen van publieke organisaties, ambtelijk vakmanschap en de impact van technologische ontwikkelingen op de samenleving en het functioneren van het openbaar bestuur. Sinds 1 januari 2014 werkt zij voor de interim pool van de Algemene Bestuursdienst. Rode draad in haar werkzame leven is het gericht verbinden van mensen en organisaties, binnen en buiten de overheid, voor een beter gezamenlijk maatschappelijk resultaat. Lidmaatschap van de Vereniging voor Bestuurskunde helpt haar om op een toegankelijke wijze de recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied bestuurskunde bij te houden en te benutten voor haar werk.
Sanya Berkhout

Sanya Berkhout

Landelijk Congres der Bestuurskunde

Sanya Berkhout neemt als voorzitter van het Landelijk Congres der Bestuurskunde deel aan het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde. Sanya studeert Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is sinds 2018 voorzitter van het LCB.

Arno Eversdijk

Arno Eversdijk

Penningmeester

Arno Eversdijk is als inkoopmanager werkzaam bij Rijkswaterstaat. Daar is hij betrokken bij aanbestedingen van grote infrastructurele wegenprojecten. Hij studeerde bestuurskunde aan de Open Universiteit en promoveerde in 2013 aan de Maastricht University op de dissertatie ‘Kiezen voor publiek-private samenwerking’ (Boom Lemma, 2013). Een onthullend bestuurskundig onderzoek naar de besluitvormingspraktijk waarin overheidsbestuurders (zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk) keuzen maken om grote rijksinfrastructurele wegenprojecten te realiseren met verregaande private betrokkenheid. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over publiek-private samenwerking (PPS). Recent leverde hij een bijdrage aan het boek ‘Publiek-Private Samenwerking – Kunst van het evenwicht’ (Boom Lemma, 2015). Voor een overzicht van zijn publicaties, zie zijn website: www.arno-eversdijk.nl. Email: aww.eversdijk@kpnmail.nl.
Marcel van Bijnen

Marcel van Bijnen

Algemeen bestuurslid

Marcel van Bijnen is sinds 2017 provinciesecretaris van de provincie Noord-Brabant. Daarvoor is hij ondermeer werkzaam geweest bij de Drechtsteden, de gemeente Barendrecht en de gemeente Zwijndrecht. Van Bijnen heeft bestuurskunde gestuurd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is naast zijn huidge functie als provinciesecretaris ook werkzaam als voorzitter van de Raad van Commissarissen Rabobank Merwestroom en lid van de Raad van Toezicht ACE intersectoraal HR-Platform.

Albert Jan Kruiter

Albert Jan Kruiter

Algemeen bestuurslid

dr. Albert Jan Kruiter is mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. Hij doet daar actieonderzoek naar de lokale verzorgingsstaat van de toekomst. In 2010 won hij de Van Poelje prijs met een proefschrift waarin hij door de oogharen van Alexis de Tocqueville (1805-1859) de moderne verzorgingsstaat bekeek. Albert jan staat voor een normatieve en toegepaste bestuurskunde waarin oplossingen voor maatschappelijke problemen voorop staan. Zo richtte hij een sociaal hospitaal op voor multiprobleemgezinnen en is een betrokken bij De Goede Gieren, een club die oplossingen bedenkt voor mensen die niet in de gemeentelijke schuldhulpverlening passen. Albert Jan publiceert regelmatig in landelijke dagbladen en kranten en is de komende tijd vooral bezig met decentralisatie vraagstukken. Binnen de vereniging voor bestuurskunde hoopt hij vooral praktijk en theorie te verbinden.
Brenda Vermeeren

Brenda Vermeeren

Algemeen Bestuurslid

Dr. Brenda Vermeeren is werkzaam als universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast is zij werkzaam als adviseur bij het ICTU-programma InternetSpiegel – een programma dat werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij doet wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek naar de relatie tussen HRM en prestaties van publieke organisaties waarbij zij in het bijzonder aandacht heeft voor de rol van medewerkers en leidinggevenden. Een belangrijke drijfveer in haar werk is het leggen van verbinding tussen wetenschap en (beleids)praktijk. Daarnaast geeft zij met veel plezier colleges binnen de Masterspecialisatie Management van HR en Verandering en is zij programmamanager van de bachelor Bestuurskunde van de EUR. Sinds 2013 is zij lid van de jury van de Vereniging voor Bestuurskunde Brasz-scriptieprijs en in 2018 is zij daarnaast aangesteld als algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.

Marcel Boogers

Marcel Boogers

Algemeen Bestuurslid

Prof. dr. Marcel Boogers is hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente en senior adviseur bij BMC advies. Als onderzoeker en adviseur heeft hij een brede expertise opgebouwd op het gebied van lokaal en regionaal bestuur, lokale politiek en interbestuurlijke verhoudingen. Daarbij richt hij zich vooral op het krachtenveld tussen inwoners, organisaties, politici en bestuurders. Marcel is redactielid van tijdschrift Bestuurswetenschappen.

Kristel Lammers

Kristel Lammers

Algemeen bestuurslid

Kristel Lammers (1977) is programmamanager invoering Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en lid van de Programmaraad van het Programma aan de slag met de Omgevingswet. De Omgevingswet is een geplande opgave die uiteen valt in ten minste drie veranderingen, een juridische  (andere kerninstrumenten) een visionaire (vanuit ambities en idealen) en een cultuurgerichte verandering (anders handelen). Het geheel wordt  ondersteund wordt door technologie. Als bestuurskundige (UvT) en
veranderkundige  (SIOO) werkt ze graag aan een (maatschappelijke) opgave in een politiek-bestuurlijke omgeving, waar verschillende belangen en beelden over de uitkomsten zijn en waar omgaan met de diversiteit aan perspectieven aan de orde is. Ze heeft een energieke en doelgerichte stijl waarbij ze inhoud, proces, resultaat en mensen aan elkaar verbindt. Werken vanuit wat nu nodig is, gericht op het doel. Ze is regelmatig spreker bij congressen en bijeenkomsten of faciltator van workshops. Eerder was zij werkzaam bij KING, ICTU en Adviesbureau ZENC. Onlangs heeft ze een essay over de complexe opgave Omgevingswet gepubliceerd op de VNGsite: variëteit in verandering.

Het lidmaatschap van de Vereniging voor Bestuurskunde helpt haar om praktijkervaring te verbinden aan kennis, recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied bestuurskunde. Een mooie combinatie van praktijkwijsheid.

Peggy Hurkmans

Peggy Hurkmans

Algemeen bestuurslid

Drs. Peggy Hurkmans studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en bestuurskunde in Rotterdam. Sinds april 2016 is zij gemeentesecretaris in Heeze-Leende, een kleine gemeente in Zuidoost Brabant. 

Zij begon haar carrière in het bedrijfsleven, maar maakte al snel de overstap naar de lokale overheid. Dat was in 2001, toen zij bij de gemeente Eindhoven in de stedelijke vernieuwing begon. Na een korte uitstap als interim-manager startte zij in 2009 bij de gemeente Heeze-Leende als afdelingsmanager en vanuit die functie groeide zij door naar haar huidige functie als gemeentesecretaris. Vanuit haar rol als gemeentesecretaris is zij ook lid van de Directieraad van de Gemeenschappelijke Regeling A2-gemeenten, waarin de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende alle bedrijfsvoeringstaken hebben ondergebracht.

Haar keuze voor de lokale overheid wordt ingegeven door haar passie om een bijdrage te leveren aan gemeenschappen. Het snijvlak tussen complexe maatschappelijke opgaven, een lokale overheid die dicht bij de burger wenst te staan en de vraagstukken die dat opwerpt, blijven haar boeien. 

Als eindverantwoordelijke bij een kleine gemeente weet ze als geen ander wat het betekent om met een compacte organisatie de maatschappelijke opgaven op te kunnen pakken en zorg te dragen voor een goede  dienstverlening dicht bij de burger.

Naast haar werk als gemeentesecretaris is zij onder andere ook actief als bestuurslid bij de Stichting Eindhoven Vitaal en algemeen bestuurslid bij de Vereniging voor gemeentesecretarissen (VGS).

Arne van Hout

Arne van Hout

Algemeen bestuurslid

Mr. Drs. A.H. (Arne) van Hout is sinds mei 2016 gemeentesecretaris bij de gemeente Nijmegen.  Van Hout studeerde Nederlands recht en milieukunde in Utrecht. Hij heeft ruime managementervaring bij overheden: eerst op inhuurbasis bij diverse gemeenten en vanaf 2005 bij de Achterhoekse gemeente Bronckhorst. Daar was hij van 2011 tot mei 2016 gemeentesecretaris. Zijn manier van leidinggeven is open, eerlijk en doortastend met een duidelijke visie op overheid, maatschappij en organisatie. Naast het secretarisschap is Van Hout onder andere bestuurslid van theater- en congrescentrum De Hanzehof in Zutphen en sinds kort ook bestuurslid van de Vereniging van Bestuurskunde.
Rick Weijers

Rick Weijers

Voorzitter LOB

Rick Weijers neemt als voorzitter van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB) plaats in het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde. Het LOB is de landelijke koepel van alle universitaire studieverenigingen bestuurskunde in Nederland. Rick volgt momenteel de master bestuurskunde: Besturen van Veiligheid in Nijmegen. In het verleden is hij actief geweest in verschillende commissies, raden en in de medezeggenschap van de studievereniging, faculteit en universiteit. Tot slot heeft Rick de afgelopen jaren ook stage gelopen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Jan Kees Helderman

Jan Kees Helderman

Algemeen bestuurslid

Jan-Kees Helderman is als universitair hoofddocent bestuurskunde verbonden aan het Institute for Management Research (IMR) van de Radboud Universiteit. Hij is in 1990 afgestudeerd als planoloog en heeft lange tijd gewerkt aan het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2007 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift ‘Bringing the Market Back In? Institutional Complementarity and Hierarchy in Dutch Housing and Health Care.’ Voor dit proefschrift ontving hij de G.A. van Poelje prijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. Hij is daarnaast Associate Editor van Health Economics Policy and Law (Cambridge University Press) en coördinator van de European Health Policy Group, een groep van Noord Amerikaanse en Europese onderzoekers van gezondheidszorgstelsels. Op de Radboud Universiteit is Helderman de oprichter en voorzitter van de IMR onderzoeksgroep Governance and Innovations in Social Services (GAINS). Een multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met besturings- en verantwoordingsvraagstukken in het sociaal domein. Zijn bestuurswetenschappelijk denken en handelen is gegrondvest in het Pragmatisme; een wetenschaps- en publieke filosofie waarin het maatschappelijk probleemoplossend en besturend vermogen centraal staat en wordt onderzocht. Daarbij past bij uitstek een experimenteel besturingsperspectief.
s2Member®