Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde

Paul 't Hart

Paul 't Hart

Voorzitter

Paul ’t Hart is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en vice-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is hij als programmaleider en docent verbonden aan de Australia New Zealand School of Government. Van 2005-2011 was hij hoogleraar politicologie aan de Australian National University in Canberra. Van 2002-2005 was hij naast zijn twee Nederlandse aanstelling ook adjunct professor aan het Swedish Defence College in Stockholm. Paul's onderzoek en onderwijs richten zich op leiderschap, crisismanagement, besluitvorming, groepsprocessen, success en falen en verantwoordingsprocessen in het openbaar bestuur. Hij schreef en redigeerde daarover meer dan dertig boeken, waaronder recentelijk het Oxford Handbook of Political Leadership (met Rod Rhodes), Oxford University Press 2014 en Understanding Public Leadership, Palgrave 2014. Hij werd in 2014 gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen. Hij treedt op tal van plaatsen binnen en buiten de overheid op als docent, inleider, onderzoeker en adviseur. Hij is lid van de Commissie Evaluatie Politiewet, die in 2017 rapporteert.

Wilma Bosmans

Wilma Bosmans

Ambtelijk secretaris

Door mijn werkzaamheden voor Wim van de Donk (destijds hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg) raakte ik vertrouwd met het vakgebied van de bestuurskunde. Hij was het ook die mij in 2003, als vice-voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde vroeg het secretariaat van de Vereniging voor mijn rekening te nemen. Mijn werkzaamheden voor de Vereniging voor Bestuurskunde vind ik nog steeds een leuke uitdaging. Steeds weer nieuwe inspirerende mensen leren kennen uit wetenschap en praktijk en een verbinding zijn tussen bestuur en de leden van de Vereniging, maakt dit werk zo aantrekkelijk!

Andrea Frankowski

Andrea Frankowski

Algemeen bestuurslid

Andrea Frankowski is als promotieonderzoeker werkzaam aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg waar zij een proefschrift schrijft over medische professionals en de omgang met het DBC-kostendeclaratiesysteem. Tevens is zij als onderzoeker verbonden aan de denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar zij zich bezighoudt met onderzoek op het brede terrein van het openbaar bestuur.

Caelesta Braun

Caelesta Braun

Algemeen bestuurslid

Caelesta Braun is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. Ze was voorheen werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Universiteit Antwerpen, de Universiteit Leiden, en als ambtelijk medewerker verbonden aan de parlementaire onderzoekscommissie naar het integratiebeleid (Commissie-Blok). Haar onderzoeksexpertise laat zich samenvatten door twee samenhangende thema’s binnen het hedendaagse openbaar bestuur. Ten eerste, belangenvertegenwoordiging, waaronder politieke mobilisatie en beleidsbeïnvloeding door maatschappelijke organisaties en, ten tweede, het effectief functioneren van toezichthouders, met name in relatie tot hun maatschappelijke stakeholders. Hierbij kiest ze nadrukkelijk een internationale invalshoek om de consequenties van verdergaande Europese integratie en internationalisering op deze vlakken te kunnen onderzoeken. Ze is internationaal actief in veel netwerken; ze is o.a. lid van de ECPR (European Consortium for Political Research) standing group Regulation and Governance en ze is mede voorzitter van de ECPR standing group on interest groups. Daarnaast is ze als onderzoeker actief lid van een groot internationaal onderzoeksproject naar belangenbehartiging in Europa (www.intereuro.eu) en is ze redactielid van het tijdschrift Beleid & Maatschappij. Haar publicaties verschenen onder andere in internationale vakbladen zoals Governance, Public Administration en West European Politics. Recent won ze de BVPA publicatie prijs (met Jan Beyers) voor een publicatie over het belang van coalities en netwerken voor belangenvertegenwoordiging in het internationale tijdschrift Journal of Public Policy.

Kristel Lammers

Kristel Lammers

Algemeen bestuurslid

Kristel Lammers (1977) is programmamanager invoering Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en lid van de Programmaraad van het Programma aan de slag met de Omgevingswet. De Omgevingswet is een geplande opgave die uiteen valt in ten minste drie veranderingen, een juridische  (andere kerninstrumenten) een visionaire (vanuit ambities en idealen) en een cultuurgerichte verandering (anders handelen). Het geheel wordt  ondersteund wordt door technologie. Als bestuurskundige (UvT) en
veranderkundige  (SIOO) werkt ze graag aan een (maatschappelijke) opgave in een politiek-bestuurlijke omgeving, waar verschillende belangen en beelden over de uitkomsten zijn en waar omgaan met de diversiteit aan perspectieven aan de orde is. Ze heeft een energieke en doelgerichte stijl waarbij ze inhoud, proces, resultaat en mensen aan elkaar verbindt. Werken vanuit wat nu nodig is, gericht op het doel. Ze is regelmatig spreker bij congressen en bijeenkomsten of faciltator van workshops. Eerder was zij werkzaam bij KING, ICTU en Adviesbureau ZENC. Onlangs heeft ze een essay over de complexe opgave Omgevingswet gepubliceerd op de VNGsite: variëteit in verandering.

Het lidmaatschap van de Vereniging voor Bestuurskunde helpt haar om praktijkervaring te verbinden aan kennis, recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied bestuurskunde. Een mooie combinatie van praktijkwijsheid.

Judith van der Veer

Judith van der Veer

Secretaris

Judith van der Veer werkt als postdoc onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie. Ze studeerde Bestuurskunde en is in 2013 gepromoveerd op een dissertatie over verzorgingsstaatshervorming in Nederland (Weg uit het verleden, VU University Press). Het proefschrift doet verslag van een dieptestudie naar de wijze waarop een drietal grote gemeenten uitwerking geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en biedt inzicht in de ontwikkeling naar een decentrale, op activering gerichte verzorgingsstaat. Momenteel houdt Judith zich bezig met verschillende onderzoeksprojecten rondom lokaal sociaal beleid, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. Ook is ze moderator van Lokaal15, een open platform voor de gezamenlijke productie van kennis voor en over het sociaal domein (werk, zorg en inkomen), waarin praktijk en wetenschap samen optrekken. Met veel plezier geeft Judith daarnaast onderwijs en trainingen, aan studenten en professionals uit het openbaar bestuur. Een belangrijke drijfveer in zowel haar onderzoek als onderwijs, is het zoeken naar verbinding en versterking, tussen mensen en tussen disciplines.

Hans de Bruijn

Hans de Bruijn

Algemeen bestuurslid

Hans de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft en Visiting Professor aan de Politecnico Milano. Hij publiceert onder andere over netwerken, besluitvorming, prestatiesturing, professionals, handhaving, big data en framing - vaak op 'Delftse' toepassingsdomeinen als energie, water en infrastructuur. Hij is onder andere lid van het NWO-MAGW bestuur en heeft een wekelijkse column over framing in de zaterdagbijlage van Trouw.

Bertine Steenbergen

Bertine Steenbergen

Algemeen bestuurslid

Bertine Steenbergen (1970) is bestuurskundige (Universiteit Twente, NSOB/MPA) en heeft sinds 1995 diverse functies gehad binnen de overheid. Gestart bij het ministerie van Financiën (FEZ en Bureau Secretaris-Generaal), via het interdepartementale Programma Andere Overheid en de gemeente Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als programmadirecteur Krachtig Bestuur, daarna als directeur Burgerschap en Informatiebeleid. Daarna volgde een sabbatical, waarin zij tijd heeft genomen voor reflecties op de vraagstukken van het strategisch vermogen van publieke organisaties, ambtelijk vakmanschap en de impact van technologische ontwikkelingen op de samenleving en het functioneren van het openbaar bestuur. Sinds 1 januari 2014 werkt zij voor de interim pool van de Algemene Bestuursdienst. Rode draad in haar werkzame leven is het gericht verbinden van mensen en organisaties, binnen en buiten de overheid, voor een beter gezamenlijk maatschappelijk resultaat. Lidmaatschap van de Vereniging voor Bestuurskunde helpt haar om op een toegankelijke wijze de recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied bestuurskunde bij te houden en te benutten voor haar werk.

Jan Kees Helderman

Jan Kees Helderman

Algemeen bestuurslid

Jan-Kees Helderman is als universitair hoofddocent bestuurskunde verbonden aan het Institute for Management Research (IMR) van de Radboud Universiteit. Hij is in 1990 afgestudeerd als planoloog en heeft lange tijd gewerkt aan het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2007 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift ‘Bringing the Market Back In? Institutional Complementarity and Hierarchy in Dutch Housing and Health Care.’ Voor dit proefschrift ontving hij de G.A. van Poelje prijs van de Vereniging voor Bestuurskunde. Hij is daarnaast Associate Editor van Health Economics Policy and Law (Cambridge University Press) en coördinator van de European Health Policy Group, een groep van Noord Amerikaanse en Europese onderzoekers van gezondheidszorgstelsels. Op de Radboud Universiteit is Helderman de oprichter en voorzitter van de IMR onderzoeksgroep Governance and Innovations in Social Services (GAINS). Een multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met besturings- en verantwoordingsvraagstukken in het sociaal domein. Zijn bestuurswetenschappelijk denken en handelen is gegrondvest in het Pragmatisme; een wetenschaps- en publieke filosofie waarin het maatschappelijk probleemoplossend en besturend vermogen centraal staat en wordt onderzocht. Daarbij past bij uitstek een experimenteel besturingsperspectief.

Arno Eversdijk

Arno Eversdijk

Penningmeester

Arno Eversdijk is als inkoopmanager werkzaam bij Rijkswaterstaat. Daar is hij betrokken bij aanbestedingen van grote infrastructurele wegenprojecten. Hij studeerde bestuurskunde aan de Open Universiteit en promoveerde in 2013 aan de Maastricht University op de dissertatie ‘Kiezen voor publiek-private samenwerking’ (Boom Lemma, 2013). Een onthullend bestuurskundig onderzoek naar de besluitvormingspraktijk waarin overheidsbestuurders (zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk) keuzen maken om grote rijksinfrastructurele wegenprojecten te realiseren met verregaande private betrokkenheid. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over publiek-private samenwerking (PPS). Recent leverde hij een bijdrage aan het boek ‘Publiek-Private Samenwerking – Kunst van het evenwicht’ (Boom Lemma, 2015). Voor een overzicht van zijn publicaties, zie zijn website: www.arno-eversdijk.nl. Email: aww.eversdijk@kpnmail.nl.

Albert Jan Kruiter

Albert Jan Kruiter

Algemeen bestuurslid

dr. Albert Jan Kruiter is mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. Hij doet daar actieonderzoek naar de lokale verzorgingsstaat van de toekomst. In 2010 won hij de Van Poelje prijs met een proefschrift waarin hij door de oogharen van Alexis de Tocqueville (1805-1859) de moderne verzorgingsstaat bekeek. Albert jan staat voor een normatieve en toegepaste bestuurskunde waarin oplossingen voor maatschappelijke problemen voorop staan. Zo richtte hij een sociaal hospitaal op voor multiprobleemgezinnen en is een betrokken bij De Goede Gieren, een club die oplossingen bedenkt voor mensen die niet in de gemeentelijke schuldhulpverlening passen. Albert Jan publiceert regelmatig in landelijke dagbladen en kranten en is de komende tijd vooral bezig met decentralisatie vraagstukken. Binnen de vereniging voor bestuurskunde hoopt hij vooral praktijk en theorie te verbinden.

Ringo Ossewaarde

Ringo Ossewaarde

Ringo Ossewaarde is universitair hoofddocent sociologie van het openbaar bestuur aan de Universiteit Twente. Hij studeerde sociologie, algemene economie en politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en aan de London School of Economics and Political Science (LSE). In 2002 promoveerde hij aan de LSE. Sinds 2002 is hij verbonden aan de vakgroep bestuurskunde van de Universiteit Twente. Ringo’s onderzoek en onderwijs  richten zich op de relaties tussen maatschappelijke en technologische transformaties en bestuurlijke veranderingen. Terugkerende thema’s waarover hij heeft gepubliceerd in diverse boeken en artikelen zijn daarbij vraagstukken van kennis, technologie en macht, soevereiniteit, zelfbestuur, staatsontwikkeling, protest, verantwoordelijkheid, burgerschap en identiteit. Hij treedt op tal van plaatsen buiten de universiteit als docent, inleider, onderzoeker en adviseur.

Femke Fokkema

Femke Fokkema

Voorzitter LOB

Femke Fokkema neemt als voorzitter van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundigeverenigingen (LOB) plaats in het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde. Het LOB is de landelijke koepel van tien studieverenigingen die zijn gelieerd aan de opleidingen bestuurskunde van de verschillende universiteiten in Nederland. Naast haar bestuursfunctie bij het LOB volgt Femke de track economie, bestuur en management van de bachelor Bestuurskunde aan Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Email: info@bestuurskundeoverleg.nl.

Hans Goedhart

Hans Goedhart

Vice-voorzitter

Sinds maart 2011 is Hans Goedhart werkzaam als Secretaris / Algemeen Directeur van de provincie Utrecht. In die hoedanigheid is hij de verbinding tussen het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht en de ambtelijke organisatie. Als maatschappelijk werker begon hij zijn carrière in het sociale domein bij de gemeente Rotterdam, waar hij zich ontwikkelde tot allround-manager. Daarna maakte hij begin jaren ‘90 de overstap naar het bedrijfsleven, waar hij ervaring op deed op het gebied van sturings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken. In 2003 keerde hij terug als manager bij de gemeente Rotterdam, maar ditmaal in het fysieke domein. Voor zijn overstap naar de provincie, maakt hij deel uit van de concerndirectie van de gemeente.

Als eindverantwoordelijke van de provinciale organisatie ziet Hans Goedhart het als belangrijke taak om de provincie te positioneren als een modern middenbestuur, dat kan opereren vanuit de verschillende taken als wetgever, handhaver, regisseur en facilitator. Dit alles vraagt intensief overleg met alle relevante partners op de verschillende beleidsterreinen waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Dit bleek zeker bij recente decentralisatie-operaties vanuit het Rijk, bijvoorbeeld op het gebied van Jeugdzorg en WGR+. "Openheid en transparantie, vertrouwen en verantwoordelijkheid, en veel plezier en trots in het werk zijn voor mij belangrijk. Bovenal gaan voor hetgeen wij als overheid buiten presteren. Zo lever ik graag mijn bijdrage aan de Topregio die Utrecht is. Samen met fijne en betrokken collega’s gaan we voor het resultaat buiten.”

Steven de Waal

Steven de Waal

Algemeen bestuurslid

Steven de Waal is ondernemer, onafhankelijk strateeg en publicist over innovatie en leiderschap in de publieke sector. Hij is oprichter en voorzitter van de Public SPACE Foundation, Centre on Strategies for Public And Civil Entrepreneurs (www.publicspace.eu). Dit is een onafhankelijke denktank gericht op versterking van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap, een begrip dat hij in 2000 in Nederland lanceerde. In 2008 verscheen zijn laatste boek: ‘Strategisch management voor de publieke zaak’, bij Boom/Lemma. Belangrijke uitingen zijn lezingen, dagvoorzitterschappen, website (www.publicspace.nl) en Twitter. Hij was 19 jaar verbonden aan Boer&Croon Strategy and Management Group, waaronder als vennoot en bestuursvoorzitter. Hij is actief in vele maatschappelijke functies, in de stad Utrecht, onder andere als voorzitter van de St. Aandelen FC Utrecht en lid RvT Hogeschool voor de Kunsten en in nationale circuits, onder andere in de landelijke PvdA (partijbestuur 2001-2005; voorzitter adviescie Zorgstelsel) en de volkshuisvesting (voorzitter RvT St. Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties).

Floris Schoenmakers

Floris Schoenmakers

Algemeen bestuurslid

Floris Schoenmakers is werkzaam als algemeen directeur bij tech bedrijf OneUp.Company. Hij houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve software startups voor klanten van OneUp. Floris is opgeleid aan de Technische Universiteit Delft als technisch bestuurskundige. De snelle veranderingen die software en nieuwe technologie meebrengen hebben significante impact op het (kunnen) besturen van organisaties en instituten. Floris denkt graag mee over de mogelijkheden en kansen van deze en soortgelijke thematiek.

Kirsten Overboom

Kirsten Overboom

Voorzitter LCB

Kirsten Overboom neemt als voorzitter van het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB), deel aan het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde. Het LCB is een tweedaags congres dat ieder jaar door 8 Bestuurskundestudenten wordt georganiseerd met steun van de VB. Dit jaar vind het LCB plaats in het Kurhaus te Den Haag op 1 en 2 mei. De mix van jong en oud, de veranderlijke omgeving en het bereik van het evenement maakt het een unieke gelegenheid. Naast haar bestuursfunctie volgt Kirsten de track bestuur, beleid en organisatie van de bachelor Bestuurskunde aan Campus den Haag van Universiteit Leiden.