De Vereniging voor Bestuurskunde organiseert een serie discussiebijeenkomsten onder het motto "wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren". In deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over de aanpak van een aantal grote thema's die de komende vier jaar de agenda mede zullen gaan bepalen.

In samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM), de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt er op 7 juni 2017 van 14.45 tot 17.45 uur bij het Minsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een dialoog plaats over ondermijnende criminaliteit.

Lange tijd werd gedacht dat ondermijnende criminaliteit zich vooral in de ‘onderwereld’ afspeelde, maar het wordt steeds duidelijker dat het zich vermengt met de bovenwereld. In diverse industrieën vervangen witwassers langzaam bonafide ondernemers, agrariërs verhuren hun leegstaande schuur ten behoeve van de hennepteelt en kinderen werken als bijbaantje voor de knipploeg. Onder- en bovenwereld raken met elkaar vermengd en worden zelfs van elkaar afhankelijk. Zo tast ondermijnende criminaliteit bestaande economische, sociale en bestuurlijke structuren aan en heeft het een steeds ondermijnender effect. De essentie van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is dat de ‘reguliere samenleving’ doordrenkt raakt met criminele activiteiten en actoren, die bestaande gezagsstructuren vervangen of beïnvloeden. De omvang hiervan is lange tijd onderkend, maar inmiddels is duidelijk dat het hier om een groot maatschappelijk probleem gaat waarin vele miljarden euro’s omgaan. Bovendien is ondermijnende criminaliteit een zeer hardnekkig probleem, dat zo diep geworteld zit dat het moeilijk te verwijderen is. Daarom is aandacht en discussie over het fenomeen, de verschijningsvormen en vernieuwende aanpakken van groot belang, en moet het kabinet zich realiseren wat het te doen staat in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De dialoog haakt aan bij het recent verschenen boek De Achterkant van Nederland van Pieter Tops en Jan Tromp (2017) en de publicatie Ondermijning ondermijnd van Martijn van der Steen e.a. (2016). Eerstgenoemde beschrijft hoe onder- en bovenwereld in Nederland vervlochten zijn geraakt: van de drugsbazen die in volkswijken als welzijnswerkers fungeren tot de motorbendes die het verkeer komen regelen nadat er een afrekening heeft plaatsgevonden op straat. Criminele organisaties hebben een grote greep op het openbare leven en er is een weerbare onderklasse ontstaan met een uitgesproken afkeer van elites. Ondertussen worden burgemeesters bedreigd en gaan gemeentehuizen in vlammen op. Laatstgenoemde publicatie gaat over de aanpak van de ondermijnende criminaliteit en biedt een handelingsperspectief voor daadkrachtig optreden van het openbaar bestuur. Voor de aanpak is meer nodig dan alleen de inzet van politie en justitie. Op steeds meer plekken wordt ingezet op een integrale aanpak waarin zowel diverse overheidsinstanties als private organisaties, bewoners en ondernemers hun krachten proberen te bundelen, voordat het fenomeen omslaat in normalisering.

De bijeenkomst is primair voor genodigden maar er zijn nog plekken beschikbaar voor geïnteresseerden. Aanmelden kan via de websites van de VB. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Andrea Frankowski (via: Frankowski@nsob.nl).