Tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en Prinsjesdag 2017 organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Een reeks van evenementen in samenwerking met onder andere de NSOB, WRR, KING, provincie Utrecht en het UU-onderzoekszwaartepunt Institutions for Open Societies. Wetenschappers gaan in gesprek met overheidsprofessionals, bestuurders en aanwezigen om te bespreken welke uitdagingen het nieuwe kabinet te wachten staan op thema's als: 'onze steden', 'nieuwe maatschappelijke scheidslijnen', 'diversiteit', 'multiprobleemgezinnen', 'framing en 'post-truth’ politiek’.

De belangrijkste inzichten uit deze agenda-zettende dialogen worden weergegeven in een essay.

Hieronder tref je een overzicht aan van de diverse events in de reeks ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren over…….

 

…….In dialoog dineren op weg naar een lokaal antwoord op de i-samenleving’.

Picture1

Deze dialoog is de aftrap van de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren' en wordt georganiseerd in samenwerking met KING. Wellicht heeft u het boek ‘De platformsamenleving’ gelezen over de strijd om publieke waarden in een online wereld, de oratie van Albert Meijer ‘Bestuur in de datapolis: slimme stad, blije burger?’ of de recent verschenen reflectie van Bertine Steenbergen in de Atelierreeks van de NSOB, ‘Van de kelder naar de keukentafel’.  Het is een niet verrassend feit; de impact van technologische ontwikkelingen is ver doorgedrongen in de samenleving. Er is sprake van een nieuwe tijdgeest. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe invulling en vormen van collectiviteit en solidariteit.

Voor meer informatie kunt u mailen naar nick@vom-online.nl.

Op maandag 24 april van 17.30 tot 21.00 uur te Utrecht wordt in interactie met wetenschappers, topmanagers, bestuurders en studenten verkent welke nieuwe denk- én werkroutes voor de i-samenleving mogelijk zijn. De bijeenkomst is primair voor genodigden, maar er zijn nog enkele plekken open, met name voor studenten.

 

……..Onze steden’.

Picture2

Steden zijn terug, steden zijn 'in'. Steden hebben de toekomst. Het zijn broedplaatsen van economische, sociale, ecologische, culturele en politiek-bestuurlijke innovatie. Wie het zich kan veroorloven keert terug naar de stad vanuit de randgemeenten waar de middenklasse in de jaren zeventig en tachtig nog naartoe vluchtte. Tegelijkertijd zijn steden brandpunten van sociaal-economische ongelijkheid, interetnische spanningen en 'multiproblemen'. Linksom of rechtsom, onze steden zijn laboratoria van onze toekomsten. Wat moet het nieuwe kabinet weten over de staat van onze steden, en over de manier waarop stedelijke ontwikkelingen slim (en minder slim) in banen kunnen worden geleid? Deze sessie olv Paul ’t Hart wordt mede georganiseerd met Institutions for Open Societies (UU) in de Senaatszaal Academiegebouw Utrecht op woensdag 3 mei om 20.00 uur.

 

……..Ondermijnende criminaliteit’.

Picture3

Olv Martijn van der Steen in samenwerking met de NSOB wordt verder ingegaan op ‘opgave-gerichte’ aanpak en ‘by-pass-constructies’. Deze sessie vindt plaats op woensdag 7 juni van 15.00 – 17.00 uur te Den Haag.

 

……….De Sturing van onze (digitale) Publieke Informatie-omgeving

Picture4

Kunnen we er nog wel op vertrouwen dat het publieke debat op een ‘level playing field’ wordt gevoerd? We hebben kennis gemaakt met een ‘post truth’ wereld van alternatieve feiten, embedded journalism, mega-lekken, en cyber-operaties. De publieke ruimte staat onder tweevoudige druk: (1) van statelijke actoren die proberen informatie te manipuleren en strategisch te openbaren en (2) van de informatiemacht van grote internetbedrijven en platforms. Hoe vormen deze krachten onze informatieomgeving, wat voor consequenties heeft dat en hoe moet de overheid daar mee omgaan? De WRR en andere expertise-centra hebben deze vragen in het vizier. Hun (voorlopige) bevindingen zullen op  donderdag 15 juni  16.30 – 18.00 uur worden gepresenteerd. Oud-minister Winnie Sorgdrager (Raad van State) en AIVD-hoofd Rob Bertholee gaan het debat met de academische inleiders aan. Er is een beperkt aantal vrijkaarten voorradig.

 

…..….Frames, feiten en alternatieve feiten’.

Picture5

Hans de Bruijn organiseert deze sessie in samenwerking met TU Delft. In de huidige politieke cultuur lijkt het er vaak op dat frames het winnen van de feiten. Dat het oude Verlichtingsideaal ten grave is gedragen: we leven in onze bubble, er bestaan ‘alternatieve feiten’, beleid komt soms fact-free tot stand, wetenschappelijke inzichten worden soms afgedaan als slechts een mening. Deze sessie vindt plaats  in Den Haag, Campus Wijnhaven op donderdag 15 juni van 16.30 -18.30 uur.

 

………Follow The Money: Nieuwe Financieringsvormen voor een Nieuwe Verzorgingsstaat’.

Picture6

Albert Jan Kruiter gaat in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden verder in op een mogelijke bureaucratie-vrije financiering. Datum, tijdstip en locatie volgen.

 

..…..Hoe ga je bestuurlijk om met mondige burgers’.

Picture7

Stad en provincie Utrecht en VNG organiseren op 12 juli een practitioners lab over participatie paradoxen waar de overheid tegenaan loopt bij de ondersteuning van bewoners initiatieven. Onder leiding van Hans Goedhart worden de ervaringen van het Transitielab Utrecht gepresenteerd en is er ruimte voor discussie over policy paradoxen. Voor meer informatie klik hier.

 

…....Veiligheid in een Wereld van Verbindingen.

Picture4

Poetin, Erdogan, IS, Trump: hoe wij met hen omgaan is op papier eerst en vooral een zaak van ‘buitenlands beleid’. Maar in hun manier van opereren trekken zij en vele andere partijen in de regio en op het wereldtoneel zich weinig aan van landsgrenzen. De conflicten die zij aangaan of op de spits drijven worden zo zichtbaar en voelbaar in de binnenlandse maatschappelijke en politieke verhoudingen. De wereld komt de wijk in. Wat betekent dat voor de manier waarop wij ‘veiligheidsbeleid’ moeten bedrijven?  Hoe nationale en lokale veiligheid te borgen in een wereld van verbindingen? De WRR presenteert binnenkort haar advies over dit thema. Tijdens deze sessie discussiëren veiligheidsonderzoekers en beleidsmakers over de uitdagingen waarvoor het nieuwe kabinet zich op dit thema geplaatst zal zien. Datum: dinsdag 12 september om 16.00 uur. Plaats: WRR, Den Haag. Er is een beperkt aantal vrije toegangskaarten beschikbaar.

Houd de websites van de Vereniging voor Bestuurskunde en de Vereniging voor OverheidsManagement in de gaten voor de themasessies in deze reeks. Daar vind je ook hoe jij een bijdrage kunt leveren.