Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseren de Vereniging voor Politieke Wetenschappen en Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek een workshop om te reflecteren over een bestuurskundig actueel thema. Dit jaar buigen we ons over de effectiviteit van het overheidsoptreden: “Waar maakt de overheid het verschil? Over effectiviteit van het beleid.”. Deze workshop zal doorgaan op 1 en 2 juni 2017 in Leiden. Voor alle praktische informatie kunnen we verwijzen naar http://politicologenetmaal.eu/.

Overheden worden niet alleen in vraag gesteld, ze stellen zichzelf ook steeds vaker in vraag. Deze trend is op zich niet nieuw en ligt in de lijn van het debat over de efficiëntie en de effectiviteit van het overheidsoptreden. Doen we de dingen goed en doen we de juiste dingen? De aanhoudende besparingen in overheidscontext en het zoeken naar een nieuwe rol van de overheid in het maatschappelijke spel, brengen de evaluatie van het overheidsoptreden in het midden van de belangstelling.

Recente hervormingen binnen de overheidscontext getuigen alvast van een meer resultaatgerichte positionering van de overheid. Hierbij wil men niet alleen het verschil maken, maar ook aantonen dat men het verschil maakt. Deze onderbouwing van het beleid is dan ook een belangrijke sleutel in de legitimiteit van het overheidsoptreden en dient het fundament te zijn van kwaliteitsvol beleid.

In het onderbouwen van effectiviteit neemt beleidsevaluatie een belangrijke plaats in. Deze beleidsevaluatie kan ons helpen bij het verantwoorden van beleid en de keuzes die hierbij onvermijdelijk zijn. Hierbij denken we aan beleidsinstrumentenkeuzes, keuzes inzake implementatie, maar even goed aan de keuzes die moeten gemaakt worden willen we werk maken van de studie van de effectiviteit van het overheidsoptreden. In deze spelen monitoring en evaluatie van beleid een belangrijke rol. Op grond hiervan willen we niet alleen de maatschappelijke omgeving en het overheidsfunctioneren in kaart brengen, maar ook aantonen waar een overheid het verschil maakt binnen die maatschappelijke context.

Het is op dit laatste aspect wat we vooral willen inzetten in deze workshop. Hoe onderbouwen we de effectiviteit van beleid? Hoe kunnen we deze effectiviteit methodologisch verantwoord aantoonbaar maken? Welke rol spelen nieuwe technieken hierbij? Hierbij hebben we zowel oog voor de praktijk in het horizontaal én sectoraal beleid. Daarnaast hebben we ook oog voor de verschillende bestuursniveaus.

Met deze workshop beogen we het bijeenbrengen van kennis en kunde inzake het effectiviteit van beleid. Inhoudelijk zijn er alvast thema’s genoeg waar we ons in de workshop kunnen over buigen: conceptueel (wat, waarom, hoe, waarvoor), methodologisch en bovenal de praktijkervaring bij het onderbouwen van de effectiviteit van het ambtelijke en politieke beleid.

We willen ervaringsdeskundigen uit diverse beleids- en onderzoeksdomeinen samenbrengen. Zowel eerder theoretische als methodologische beschouwingen over effectiviteitsonderzoek zijn welkom. We kijken ook uit naar casestudies, uit allerlei sectoren en van allerlei beleidsniveaus, die ons helpen om de effectiviteit van beleid in beeld te brengen. We richten ons daarmee vooral op mensen uit de beleidspraktijk, bestuurskundigen en beleidswetenschappers.

We nodigen u dan ook graag uit om samen met ons naar antwoorden te zoeken. Tot uiterlijk 10 maart 2017 kan u uw papervoorstel indienen bij de workshopdirectors (per e-mail: Dries.Verlet@kb.vlaanderen.bebongers@dialogic.nl of Carl.Devos@UGent.be). Eind maart krijgt u dan uitsluitsel van de workshop directors over de acceptatie van de papervoorstellen.

Voor meer praktische info over het etmaal, kan u terecht op http://www.politicologenetmaal.eu.